en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-26 Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Константин Савков Казаков - kazakov@vsu.bg
доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсилов - ivan_vaisilov@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции“ съдържа:

Основни хипотези и зависимости в ТЕ. Сили, напрежения, премествания, деформации. Видове напрегнато и деформиращо състояние. Равнинна задача на теорията на еластичността. Равнинно напрегнато състояние. Основни зависимости. Условия за равновесие, условия на повърхността, уравнения на Коши, зависимости между напрежения и деформация, условие за непрекъснатост. Теория на тънките плочи. Основни предпоставки, модел на тънките плочи, премествания, деформация, напрежения, разрезни усилия. Условия за равновесие, гранични условия. Моменти в произволно сечение. Основни зависимости в Метода на крайните елементи. Идея, главни етапи при решението. Характеристики на поведението на елемента. Апроксимация на преместванията, изразяване на деформациите и напреженията. Матрица на коравина. Условия на сходимост. Решаване на равнината задача по Метода на крайните елементи. Модел на триъгълен равнинен краен елемент с 6 степени на свобода. Предмет и задачи на Устойчивост на конструкциите. Интегриране на диференциалното уравнение за равновесие на прав прът при осов и напречен товар по теория от II ред. Формули на Ойлер за критичен параметър на прави пръти при различни опорни условия. Ефективни /изкълчвателни/ дължини на натиснати пръти. Премествания и завъртания в натиснати пръти при осов и напречен товар. Възлови реакции и моменти в осово натоварени прави пръти при опорни премествания. Коректурни функции. Метод на еластичните премесвания /деформационен метод/ в задачите за устойчивост на конструкциите. Определяне на критичния параметър на натоварването и ефективните дължини на прътите в осово натоварени равнини рамки по метода на преместванията. Идея за изследване на равнинни рамки при осов и напречен товар /теория от II ред/. Предмет и задачи на Динамика на конструкциите. Свободни и принудени трептения без затихване на системи с една степен на свобода. Свободни трептения на системи с повече степени на свобода. Матрица на податливост и матрица на коравина. Собствени форми, ортогоналност на формите. Принудени трептения на система с повече степени на свобода. Динамични диаграми на разрезните усилия. Изследване на строителни конструкции по спектрален метод /съгласно нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Понятие за модален анализ при изследвания на строителни конструкции на земетръсни въздействия.

Курсовите задачи обхващат всички дялове (теория на еластичността, МКЕ, устойчивост и динамика на строителните конструкции) и в тях е предвидено всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно изследването на напрегнататото и деформирано състояния на дадена конструкция или част от нея под въздействието на дадено външно натоварване.

Първа задача е изследване на напрегнатото и деформирано състояние на гредостена и плоча. Ръчното решение на гредостената е по метода на тригонометричните редове, а на плочата по метода на Навие (метод на двойните тригонометрични редове). За гредостената се търсят нормалните напрежения в показано сечение при дадено външно натоварване, а за плочата се изследват диаграмите на разрезните усилия, отново в показано сечение при различни случаи на разпределение на натоварването. Прави се съпоставка и с компютърно решение с програма по МКЕ.

Втора задача е посветена на устойчивост на еластични системи. За дадена рамка трябва да се определят критичната стойност на товара, коефициента на изкълчване и ефективните дължини на прътите.

Трета задача е свободни и принудени незатихващи трептения на системи с една динамична степен на свобода. Целта е да се определят периода и честотата на трептене, и да се построи динамичната моментова диаграма на системата при показано натоварване.

Четвърта задача е свободни и принудени незатихващи трептения на системи с две динамични степени на свобода. Целта е да се определят периодите и честотите на трептене, и да се построи динамичната моментова диаграма на системата при показано натоварване.

Пета задача е свободни и принудени незатихващи трептения на системи с две степени на свобода, изследвани чрез уравненията за равновесие (“k” форма). Целта е да се определят периодите и честотите на трептене, и да се построи динамичната моментова диаграма на системата при показано натоварване.

Шеста задача е сеизмично изследване на системи с краен брой степени на свобода. За показана система трябва да се определят периодите и честотите на трептене, собствените вектори и кореспондиращите им форми на трептене, сеизмичните сили и огъващите моменти, предизвикани от тях. За всички задачи се провежда ръчно решение по класическите методи и компютърно по МКЕ.

 

263 0.092