en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-27 Стоманобетон

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р инж. Пламена Миткова Балева-Йосифова - baleva_josifova@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманобетон“ съдържа познанията, необходими в инженерната практика за проектиране и изпълнение на стоманобенонни елементи и конструкции. Материалът в заложените теми е разработен съгласно основните Европейски документи:

1. БДС EN 1992-1-1,2004 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции: Общи правила и правила за сгради

2. БДС EN 1990 , 2003 Еврокод : Основи на проектирането на строителни конструкции

3. БДС EN 1992-1-1/NA Национално приложение към EN 1992-1-1, 2007г

4. БДС EN 1997-1 Eврокод 7 : Геотехническо проектиране. Основни правила

Дадени са сведения относно материалите от които се изготвя стоманобетона. Отделно са разгледани якости на бетона и деформационните му параметри: натиск, опън, класове на бетона, еластичен модул, съсъхване, пълзене, работни диаграми, зависимости деформация – напрежение. За армировъчната стоманата са разисквани начините за изработване, показани са класовете, якостните показатели, работната диаграма, еластичен модул .

Подробно са разгледани процедурите по изчисляване на сечения, подложени на различни усилия в крайно гранично състояние: огъване, срязване, усукване, огъване с нормална сила (нецентричен натиск и опън), центричен натиск . Отделено е внимание на специфични въпроси като: ефекти от втори ред, продънване, местен натиск.

От експлоатационно гранично състояние са разгледани обстойно проверките отнасящи се до : големина на напреженията в бетона и стоманата, образуване на пукнатини при различна комбинация на усилията, определяне широчината на пукнатините, изчисляване на кривина и коравина за сечение със и без пукнатина, проверка за деформации.

Стоманобетонните подови конструкции са разгледани в два аспекта – начини за определяне на усилията и конструиране на армировката, носеща и монтажна.

Много подробно е представено изчисляването и конструирането на бетонни и стоманобетонни фундаменти при центрично и нецентрично натоварване.

За запознаване с предварително напрегнатите стоманобетонни конструкции са включини въпроси отноно: начини за напрягане, принципи за разполагане на напрегнатата армировка, напрягащи и закотвящи приспособления, приемане на големината на напрягащата сила и загуби на напрежение – в момента на напрягане и при дълготрайно действие на товара, редуцирани геометрични характеристики на сеченията, определяне на носещата способност.

Курсовият проект се състои в разработване от всеки студент по индивидуално задание на проект на стоманобетонна носеща конструкция на сграда. Той съдържа изчисляване на отделни елементи като плочи, стълбищни рамена, греди, колони, рамки, фундаменти. В изчисленията са включени процедури по определяне на товарите, усилията, армировката и съответното и разполагане в елемента.

 

421 0.319

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...