en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-28 Стоманени конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Тодор Димитров Георгиев - georgiev.todor.d@gmail.com

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманени конструкции“ съдържа: 3 модула лекции и 3 модула упражнения

Модул 1: 30 часа (V семестър). Увод в стоманените конструкции. Строителна конструкция – дефиниция съгл. ЕС. Стоманата като строителен материал. Видове стомани. Асортимент на изделията от стомана за стоманени конструкции. Работа на стоманата под натоварване при различни условия. Основни положения на метода по гранични състояния, съгласно ЕС. Понятие за оразмеряването на стоманени елементи, работещи на чист опън. Съединения и съединителни средства – заварени, болтови и нитови. Греди и гредови конструкции – видове, конструктивни особености, особености на оразмеряването им. Конструктивни детайли и възли. Колони – видове, конструиране, основни проверки. Ферми– видове, особености на конструирането им. Едноетажни рамкови конструкции на производствени сгради. Видове кранове и подкранови конструкции. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Конструкция на горното осветление. Пространствено укрепване на равнинни конструкции на сгради – предназначение, основни понятия. Конструкции на етажни и високи сгради със стоманена конструкция.

Модул 2: 30 часа (VІ семестър). Метод на частните коефициенти. Комбинации на усилията и правила за съставянето им. Оразмерителни неравенства. Технологични свойства на стоманите. Означения на стоманите. Работа на стоманата при сложно напрегнато състояние. Класификация на напречните сечения. Пластична става. Носимоспособност на напречните сечения при различни усилия. Изкълчвателна носимоспособност на елементите (проверки на обща устойчивост) при различни комбинации от усилия. Методи за оразмеряване на челни и ъглови шевове. Изчислителна носимоспособност на ненапрегнати и напрегнати болтове. Оразмеряване и конструиране на болтови съединения. Оразмеряване на греди и колони. Оразмеряване на прътите и възлите на ферми. Конструиране на възли на пълностенни рамки. Пространствено укрепване на рамки с прътови ригели.

Модул 3: 15 часа (VІ семестър). Усукване на стоманените елементи. Носимоспособност на центрично натиснатите елементи при пространствена форма на загуба на устойчивост. Съединения на главни и второстепенни греди и снаждания на гредите – особености на оразмеряването и конструирането. Оразмеряване на главите и стъпките на колоните. Възли на тежките ферми. Пространствено укрепване на едноетажни рамкови конструкции с мостови кранове и наличие на горно осветление. Конструктивни правила.

Курсовият проект се разработва в 3 модула – 1 в V семестър и 2 в VІ семестър.

Разработва се проект на стоманената носеща конструкция на едноетажна производствена сграда, без мостови кранове и горно осветление. Колоните са пълностенни, а ригелът е фермов.

Модул 1 – 15 часа ( V семестър): Композиционно решение на конструкцията – планове, разрези и погледи с развиване на системата за пространствено укрепване. Оразмеряване на столица от г.в. „П” – профил.

Модул 2 – 15 часа ( VІ семестър): Статическо изследване на покривната ферма. Оразмеряване на прътите на фермата и на няколко възела. КМ – чертеж на фермата.

Модул 3 – 15 часа ( VІ семестър): Статическо изследване на напречната рамка. Оразмеряване на тялото на колоната. Оразмеряване и конструиране на базата на колоната. Оразмеряване на елементите на пространственото укрепване.

 

419 0.076

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...