en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-29 Дървени и пластмасови конструкции

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки - ggod@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Дървени и пластмасови конструкции“ съдържа:

Основни видове дървени конструкции, използвани в строителството. Предимства и недостатъци на дървените конструкции, структура, състав и особености на дървесината, асортимент. Влияние на различни фактори върху механичните свойства на дървесината. Защита на дървените конструкции от биологични повреди и пожар. Архитектурни, конструктивни и технологични решения при проектиране и изграждане на сгради от дървесина и материали на дървесна основа. Работа на дървесината при натоварване и якостно-деформационни характеристики на дървесните материали. Изчисляване на елементите на ДК по метода за Крайните гранични състояния (КГС) и Експлоатационни гранични състояния (ЕГС). Съединения и съединителни средства при ДК. Основни видове конструктивни елементи на ДК в съвременното строителство – колони, греди от единични и съчетани профили, комбинирани стомано-дървени греди, дървени и стомано-дървени ферми и особености при тяхното проектиране. Дървени покривни конструкции на сгради. Пространствено укрепване на равнинните ДК.

Пластмасите като материал за строителни конструкции, предимства, недостатъци и области на приложение. Запознаване със съединенията при пластмасовите конструкции. Характерни особености на пневматичните и тентовите конструкции.

Курсовият проект се състои в разработване от всеки студент по индивидуално задание на композиционното решение на едноетажна едноотворна складова сграда с дървена носеща конструкция от масивен иглолистен материал. Приемат се главните размери и се правят оразмеряване и съответните изчислителни проверки на основните елементи от конструкцията – покривна столица, лепена покривна греда с шперплатово стебло и колона като част от напречната рамка.

 

261 5.231