en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-30 Автоматизация на строително-конструктивното проектиране

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 0 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната дисциплина „Автоматизация на строително-конструктивното проектиране“ запознава студентите с основите и принципите на компютъризираното проектиране на строителни конструкции. Разглеждат се специфични въпроси от областта на моделирането, статичния и динамичен анализ на равнинни и пространствени конструкции. Студентите придобиват познания и практически умения за работа със съвременни софтуерни продукти като SAP2000, ETABS, TOWER, ориентирани към анализ на строителни конструкции и способност за коректно тълкуване, критичен анализ и инженерно приложение на получените резултати.

По индивидуално задание всеки студент разработва самостоятелно курсова задача, която представлява изчислителен модел на сравнително проста конструкция – рамка или плоча, в среда на програмен продукт SAP2000 или TOWER 7 по избор. Извършва се статичен анализ на модела за различни товарни състояния, дефинират се комбинации на разрезни усилия, генерират се диаграми и се оформя записка, съдържаща входни данни и резултати от изчислението.

 

263 0.079