en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-31 Здравословни и безопасни условия на труд

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев - l.hrischev@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 1

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Здравословни и безопасни условия на труд“ съдържа:

Изисквания на европейското и националното законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Задължения на работодателя и работещите. Комитети и групи по условия на труд. Функции и задачи на длъжностните лица по безопасност и здраве. Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (СМР). Инструкции за безопасна работа при СМР. Изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Електробезопасност - мероприятия и средства за защита от удар от електрически ток. Знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. Обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за ЗБУТ. Трудови злополуки. Оценка на риска в строителството. Безопасност на труда при работа с подемно-транспортни строителни машини, при работа на височина, при изпълнение на основни видове СМР, при ремонт, надстрояване и разрушаване на сгради и съоръжения.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение в строителни фирми и/или на строителен обект и запознаване с мероприятията за осигуряване на ЗБУТ.

 

259 0.069