Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-33 Стоманобетонни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
гл. ас. д-р инж. Иван Йорданов Иванчев - iivanchev@mail.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманобетонни конструкции“ съдържа:

Основни понятия, характеристики и класификации на стоманобетонните конструкции; Основни параметри на сеизмичното въздействие, причини и последици от земетресенията; Сеизмичен хазарт, сеизмично райониране и представяне на сеизмичното въздействие; Основни принципи за проектиране на стоманобетонните конструкции в сеизмични райони; Изисквания на системата за проектиране Еврокод при проектиране на сгради в сеизмични райони; Методи за моделиране на стоманобетонните конструкции; Скелетни и безскелетни стоманобетонни конструкции – особености, класификации, конструктивни схеми, предварителен избор на сеченията на елементите, особености при изчисляването и конструирането; Фундаментни конструкции – видове, особености при изчисляването и конструирането на армировката.

Курсовият проект предвижда всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно частичен конструктивен проект на 3-5 етажна индустриална сграда с монолитна скелетно-безгредова конструкция. Извършва се статическо изчисление, оразмеряване и конструиране на типова етажна плоча. Разработва се пространствен изчислителен модел на сградата в среда на подходящ софтуер. Прави се статичен и динамичен анализ на модела, дефинират се комбинации на разрезни усилия, изчертават се съответните диаграми. Оразмерява се стоманобетонна стена и се конструира армировката. Разработват се кофражен и армировъчен чертеж на типова стоманобетонна плоча и стена. Оформя се обяснителна записка, съдържаща входни данни и резултати от ръчни и компютъризирани изчисления, таблици, оразмерителни процедури и конструктивни изисквания. Работи се в съответствие със Системата Еврокодове и съответните Национални приложения.

 

409 0.275