en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-33 Стоманобетонни конструкции

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Стоманобетонни конструкции“ съдържа:

Основни понятия, характеристики и класификации на стоманобетонните конструкции; Основни параметри на сеизмичното въздействие, причини и последици от земетресенията; Сеизмичен хазарт, сеизмично райониране и представяне на сеизмичното въздействие; Основни принципи за проектиране на стоманобетонните конструкции в сеизмични райони; Изисквания на системата за проектиране Еврокод при проектиране на сгради в сеизмични райони; Методи за моделиране на стоманобетонните конструкции; Скелетни и безскелетни стоманобетонни конструкции – особености, класификации, конструктивни схеми, предварителен избор на сеченията на елементите, особености при изчисляването и конструирането; Фундаментни конструкции – видове, особености при изчисляването и конструирането на армировката.

Курсовият проект предвижда всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно частичен конструктивен проект на 3-5 етажна индустриална сграда с монолитна скелетно-безгредова конструкция. Извършва се статическо изчисление, оразмеряване и конструиране на типова етажна плоча. Разработва се пространствен изчислителен модел на сградата в среда на подходящ софтуер. Прави се статичен и динамичен анализ на модела, дефинират се комбинации на разрезни усилия, изчертават се съответните диаграми. Оразмерява се стоманобетонна стена и се конструира армировката. Разработват се кофражен и армировъчен чертеж на типова стоманобетонна плоча и стена. Оформя се обяснителна записка, съдържаща входни данни и резултати от ръчни и компютъризирани изчисления, таблици, оразмерителни процедури и конструктивни изисквания. Работи се в съответствие със Системата Еврокодове и съответните Национални приложения.

 

251 0.180