en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-34 Технология на строителните процеси

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Технология на строителните процеси“ съдържа:

Основни понятия и принципи в технологията на строителното производство (ТСП). Проектиране на ТСП. Технологически схеми и карти. Видове транспорт. Временни пътища. Комплектация и контейнеризация на товарите. Транспортни и товаро-разтоварни работи. Графици на движение и брой на транспортните средства. Технологична характеристика на земните работи. Строително-технологични свойства на почвите. Разкъртване на почвите. Отводняване и временно укрепване на изкопи. Извършване на земни работи с багери, скрепери, булдозери и автогрейдери. Забиване на готови пилоти. Изграждане на изливни пилоти. Сглобяемо-разглобяеми кофражи за стени, колони, плочи и плочогреди. Рамкови и гредови кофражи – устройство и приложение. Строителни и кофражни скелета – класификация, устройство, натоварване и приложение. Катерещ се кофраж. Видове армировка и армировъчни изделия. Монтаж на армировката в кофража. Бетониране и уплътняване на конструкции. Монолитно бетониране и бетониране с работни фуги. Втвърдяване на бетона при зимни условия. Ускорено втвърдяване чрез химически добавки. Бетониране под вода. Торкретиране на конструкции. Монтаж на строителни конструкции – структура на процеса. Транспортиране и складиране на сглобяемите строителни конструкции. Подготвителни и основни монтажни процеси. Методи за монтаж на строителните конструкции. Монтаж на съоръжения с метална и стоманобетонна конструкция. Видове зидарии и строителни разтвори. Правила за изпълнение на зидани конструкции. Организация на работното място при зидарски работи. Зидани конструкции от леки бетонни и керамични блокове. Изграждане на сгради със: „системни” кофражи; едроразмерен кофраж; предплочи и предстени; топлоизолиращи кофражи; катерещ се кофраж и др. Изпълнение на скатни покриви с керемиди и плоски покриви с рулонни материали.

Курсовият проект е по технология на строителните процеси и в него е предвидено всеки студент, по индивидуално задание да разработи самостоятелно: земни работи при изпълнение на вертикална планировка и изкоп/насип на временни земни съоръжения (оптимално разпределение на земните маси, избор на комплект машини за земни работи, схеми за укрепване на изкопи и др.); стоманобетонови работи при зададено съоръжение или сграда (за основни елементи от строежа се оразмерява кофраж и се подбира подходяща механизация за извършване на бетонови работи); монтажни работи при едноетажна промишлена сграда (избор и оразмеряване на комплект от механизация и технически средства, схеми на монтаж и др.).

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на обект, заводи и цехове за строителни конструкции, фирмени строителни складове и др.

 

251 0.170