en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-35 Учебна практика

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията:

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6,

ECTS кредити: 0

Описание на курса:

След завършване на трети курс, до началото на следващата учебна година, всеки студент провежда учебна практика с продължителност 3 седмици (120 часа) в работодателска организация или фирма на длъжност или позиция, която съответства на изучаваната от него специалност.

След успешното приключване на практиката, до началото на учебната година, студентът представя в деканата на Строителния факултет документ по утвърден образец, удостоверяващ проведената от него учебна практика.

Зачетената от деканата практика на студента се вписва в главната книга и в издаваната диплома за висше образование с текст „зачита се“.

 

252 0.106