en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-36 Икономика на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
д-р инж. Сотир Стоянов Илиев - sotir_iliev@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

В програмата са застъпени някои основни проблеми от микроикономиката, каквито са търсенето и предлагането, пазарите на производствените фактори, както и традиционно важните за строителния инженер теми от икономиката на строителното предприятие като активи на предприятието, ценообразуване, данъчна политика, отчетност и финансов анализ.

Учебната програма по дисциплината "Икономика на строителството" съдържа: предмет и инструменти на икономиката, пазарни принципи,категории и механизми, търсене и предлагане, капитал и цена на капитала, инвестиции, активи на строителното предприятие, пазар на труда , трудови ресурси и работна заплата, разходи на строителното предприятие, ценообразуване в строителството, приходи, печалба и рентабилност на строителното предприятие, активи на предпрриятието, ценообразуване, данъчна политика, отчетност и финансов анализ, изработване на бизнес план.

Курсова задача №1 – Олихвяване, дисконтиране, нетна настояща стойност

Курсова задача №2 – Показатели за финансовото състояние на фирмата

Курсова задача №3 – Ефективност на производствено-стопанскта дейност на фирмата Курсова задача №4 – Амортизация на дълготрайни активи

Курсова задача №5 – Структура на персонала

Курсова задача №6 – Производителност на труда

 

259 0.049