en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-41 Организация на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Организация на строителството“ съдържа:

Същност и основни елементи на инвестиционния процес, нормативни документи, участници, видове строежи. Основи на техническото нормиране и методите за изследване на разхода на работно време; обработване на хронометражни редове и определяне на окончателната средна аритметична величина на реда; оразмеряване на разходите на ресурси; определяне на разходите на труд (норма време и норма изработка); методите за формиране на цените в строителството и организацията на заплащането на труда. Разглеждат се основните организационни методи; основи на поточния метод – ритмични, кратноритмични и неритмични потоци; оразмеряване на специализиран ритмичен, кратноритмичен и неритмичен поток по аналитичен метод и графичен, с помощта на циклограми. Въз основа на усвоените знания до момента се изучават основните форми на календарно планиране – линейни календарни планове и мрежови графици; алгоритъм за построяване на календарни планове, необходимо входяща информация; изчисляване на трудоемкост, оразмеряване на минимален състав на звеното, оразмеряване на разхода на машинно време; определяне на продължителността на отделните СМР; разработване на Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, оптимизиране. Модели на календарно планиране с помощта на мрежовите графици – СРМ, ПЕРТ, метод на потенциалите, изисквания и методика за построяване на мрежови модели, ориентирани на събития и работи; ориентирани на работи; табличен метод; метод на потенциалите; определяне на параметрите на работите и събитията в мрежовия график; оптимизиране на графика. Форми на контрол за разхода на ресурси по време на строителството. Строителни ситуационни планове (ССП) – предназначение, обхват, нормативни изисквания; видове ССП, основни елементи на ССП и временното строителство; временни производствени предприятия, оразмеряване и разполагане на основните елементи на временното строителство на строителната площадка: временни проводи, санитарно – битови сгради и съоръжения, складове; пътища; временна организация на движението. План за безопасност и здраве.

Курсовият проект предвижда всеки студент по индивидуално задание да разработи самостоятелно календарен график с ресурсни графици и строителен ситуационен план въз основа на разработени от студента количествено - стойностни сметки, изчисления и оразмерявания.

 

259 0.086