en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-42 Строителен мениджмънт

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg

Аудиторна заетост: 90 ч., 60 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 4.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Строителен мениджмънт” изяснява същността и основните принципи на управление на строителните организации. Като се изхожда от тяхната кибернетична същност, на базата на системния подход, строителните фирми се изучават като производствени системи с тяхната същност, елементи, връзки, средата в която функционират - вътрешна и външна и се разкриват основните функции и принципи на тяхното управление.

Учебната програма предоставя знания по въпросите на стратегическото планиране и управление, по оперативно и ситуационно управление, по въпросите за управление на трудовите ресурси, както и за властта и личното влияние на мениджърите на фирмата. Третират са проблемите за стоковата и ценова политика на строителните организации и на тяхната рекламна дейност.

 

261 0.382