en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-43 Обследване и изпитване на строителни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Веселин Славчев Славчев - slavchev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Обследване и изпитване на строителните конструкции“ съдържа:

Цели, задачи, видове, етапи и съдържание на обследването на строителни конструкции и елементите им. Дедектиране и регистриране на основни видове повреди и дефекти на строителни конструкции от различни материали. Статично изпитване на строителните конструкции – цели, задачи, видове, етапи, подготвителни работи, начини за натоварване, измерване, статистическа обработка и анализ на резултати. Измервателни средства за измерване на физични и механични характеристики на строителните конструкции и за безразрушителен контрол - класификации, изисквания, избор, монтаж, експлоатация, снемане на отчети и поддръжка. Опитно определяне на напрегнатото и деформирано състояние на елементите на строителните конструкции при динамични изпитвания – цели, задачи, натоварвания, измервани величини, основни видове виброграми.

Протоколи от семинарни упражнения се разработват индивидуално от всеки студент и включват технически схеми, описание на монтаж, работа, снемане на отчети и обработка на резултати на измервателни средства и уреди за измерване на физични и механични величини при обследване и изпитване на строителни конструкции.

Протоколи от лабораторни упражнения се разработват индивидуална от всеки студент. Включват определяне на: вероятна якост на бетона в съществуващи стоманобетонни конструкции с безразрушителни методи; разрезни усилия по експериментален път, траектория и големина на главни напрежения в подробни точки на греда с експериментални методи.

 

259 0.087