en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-6 Геодезия

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
ас. инж. Йордан Димитров Велинов - dancho4000@abv.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 35 ч., 35 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми: Предмет, задачи и значение на геодезията. Форма и размери на Земята. Мерни единици. Мащаби. Теодолит-устройство и класификация. . Проверка и поправка на осовите условия на теодолита. Непосредствено измерване на дължини. Измерване на превишения. Видове нивелация. Изчисление координатите на точки чрез засечка напред с прилежащи ъгли. Полигони. Изчисление и изравнение на координати на точки чрез включен и затворен полигонов ход. Геодезически снимачни методи – ортогонален, полярен, фотограметричен. Решаване на задачи върху топографски планове и карти. Числено определяне на площи. Обосновка на точността на трасировъчните и строително-монтажните работи въз основа на строително-монтажните допуски. Геодезическа трасировъчна основа. Проект за трасиране на сгради и съоръжения. Пренасяне на точки, оси и коти на изходния строителен хоризонт (на кота нула) . Инженерно-геодезически работи при строителството на надземната част на сгради и съоръжения.

 

265 0.105