en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-9 Математически анализ 2

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р Николай Лазаров Манев - nlmanev@math.bas.bg
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 75 ч., 30 ч. лекции, 45 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 10 ч., 10 ч. работа с преподавател,

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 2.0 ч., упражнения 3.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Основни теми: Редици и редове от функции, сходимост и равномерна сходимост. Степенни редове, развитие на функция в степенен ред. Тригонометрични редове, развитие на функция в ред на Фурие. Функции на n променливи – граници, непрекъснатост, частни производни и диференциали. Производна по посока, градиент. Формула на Тейлър. Екстремуми и условни екстремуми. Неявни функции. Параметрично задаване на крива в равнината и пространството. Кривина и торзия. Параметризация на повърхнини.  Двоен интеграл – дефиниция, свойства, смяна на променливите, център на тежестта, инерционни моменти относно координатните оси. Троен интеграл – дефиниция, свойства, смяна на променливите  (цилиндрична и сферична), център на тежестта. Криволинейни интеграли от първи и втори род – формула на Грийн-Гаус, условия за независимост от пътя на интегриране, приложения. Повърхнинни интеграли от първи и втори род – формули на Стокс и Гаус-Остроградски. Елементи от теория на полето.

 

268 0.093