en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-8 Немски език

Аудиторна заетост: 60 ч., 0 ч. лекции, 60 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 60 ч., 60 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1, упражнения 4.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми: В курса на обучение по Немски език са заложени основни теми, свързани с битовото ежедневие. Целта е да се разширят и затвърдят знанията, придобити в средните училища и да се улеснят студентите в ползването на информация от литературни, електронни и други източници, както и в общуването им с колеги от други страни. През последния семестър се акцентува на научно-строителната терминология, като тя се усвоява на базата на специализирана литература /книги и периодични издания/. В областта на граматиката тежестта на обучението пада върху типичните за този литературен стил синтактични конструкции и морфологични модели.

 

254 1.109