en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-13 Физика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Димитър Атанасов Димитров - Dimitrov.d.a@mail.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Mеханични движени, кинематични характеристики и закони. Основни закони на динамиката на механичните движения. Физични полета: гравитационно, електрично, магнитно. Работа и енергия при действие на механични и други физични сили. Хармонични трептения, събиране на механични трептения. Затихващи и принудени трептения, механични вълни, резонанс. Звук и ултразвук, шумове и вибрации. Основни закони на термодинамиката. Явления на пренасяне: дифузия, вътрешно триене и топлопроводност при газове. Реални газове и фазови преходи на веществата. Молекулни явления в течности. Електромагнитни взаимодействия. Проводници и диелектрици в електрични поле. Закон на Ампер. Ефект на Хол. Електромагнитни вълни. Същност на светлината, интерференция, дифракция и поляризация на светлината. Електрични свойства на твърди тела. Проводници и полупроводници. Контактни явления при метали. Термоелектрични явления. Строеж на атома и атомното ядро. Излъчвания и поглъщания на веществата. Радиоактивност.

 

260 0.053