en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-16 Обществени комуникации и фирмена култура

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми: Основни понятия за комуникация. Същност на обществените комуникации. Класификация на комуникационни системи. Управление и комуникации. Комуникационно поведение. Междуличностни комуникации. Размяна на публични послания. Комуникативна, интерактивта и перцептивна страна на управленското общуване. Понятие за фирмена култура. Корпоративен имидж и връзки с обществеността. Динамичен профил на управленско общуване. Фирмени норми, ценности и ритуали. Диагностика на фирмената култура. Кроскултурни взаимодействия. Формиране и структура на публичната сфера на фирмата. Рекламни кампании и привличане на потребители. Методи за формиране на познавателни отклици у потенциалните клиенти. Комуникативни стратегии за бизнес общуване. Бизнес етика и комуникации. Изграждане на позитивен фирмен имидж. Методи за водене на преговори и сключване на договори. Бизнес реторика и комуникационно поведение. Култура на предприемачеството. Офис управление и бизнес комуникации.

 

253 0.142