en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-19 Сградостроителство и архитектура

Основно звено: Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Преподаватели:
проф. д-р арх. Янко Цветков Александров - aleksandrov@vsu.bg
доц. д-р арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова - bobimancheva@abv.bg
доц. д-р арх. Юлия Методиева Илиева - yuliya_ilieva@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 50 ч., 50 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Елементи на сградата: основи, стени, подови конструкции, балкони, стълби, покриви и покривни конструкции, врати и прозорци. Мазилки. Топло- и хидроизо-лации. Подови настилки и окачени тавани. Видове сгради: жилищни, обществени, промишлени, спортни сгради и съоръжения. Проект на жилищна сграда.

 

271 0.182