en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-20 Съпротивление на материалите

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
доц. д-р инж. Радан Иванов Иванов - r_ivanov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Основни теми: Предмет, цел и задачи на дисциплината. Теоретичен модел на деформируемо твърдо тяло. Дефиниции на разрезни усилия и чертане на диаграмите им. Равнинна задача. Диференциални зависимости на Журавски. Тримерно напрегнато състояние. Деформирано състояние. Обобщен и прост закон на Хук. Общ план за решаване на задачата на съпромата. Допустими напрежения. Статически определими и неопределими задачи. Инерционни моменти при транслация на координатната система. Теореми на Щайнер. Формула на Навие. Специално огъване, комбинирано със срязване. Пълно оразмеряване. Напрегнато състояние. Деформация при огъване. Метод на интегриране на диференциалното уравнение на еластичната линия. Теорема на Клапейрон. Интеграли на Максвел- Мор. Теорема на Кастилияно. Правило на Верешчагин. Класически теории за якост. Формула на Ойлер за критичната сила, основни случаи, граница на приложимост. Изкълчване над границата на пропорционалността. Оразмеряване – класически метод, φ - метод.

 

265 0.500