en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-21 Пътно и железопътно строителство

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Георги Иванов Годинячки - ggod@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми: Основни понятия за пътищата и пътната мрежа, класификация, общи изисквания и основни характеристики. Проектиране на пътя в план (ситуация) – трасе на пътя, общи и нормативни изисквания, избор на радиусите, преходни криви. Проектиране на пътя в надлъжен профил – изисквания при проектиране на нивелетната линия, осигуряване на видимост, вертикални криви. Пътно платно – елементи, типове, уширение, надвишение, видимост в хоризонтални криви. Напречни профили на пътя – изисквания, видове, определяне количеството на земните маси, Брукнеров полигон. Пътни настилки – класификация, конструктивни елементи, технология на изпълнение. Асфалтови смеси и настилки – класификация, материали, производство, технология на изпълнение, типови асфалтобетонни настилки. Бетонни настилки – конструктивни особености, технология на изпълнение. Оразмеряване на пътни настилки – методи, оразмерителни товари, конструктивни изисквания, оразмеряване на полутвърди и еластични настилки. Взаимодействие между пътя и превозните средства. Отводняване на пътя.

Основни понятия за тягови изчисления в железопътното строителство. План и надлъжен профил на железопътната линия – устройство и съгласуване. Общи сведения за долно и горно строене на железния път.

 

263 0.120