На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-21 Пътно и железопътно строителство

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови проекти: 1

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 3, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми: Основни понятия за пътищата и пътната мрежа, класификация, общи изисквания и основни характеристики. Проектиране на пътя в план (ситуация) – трасе на пътя, общи и нормативни изисквания, избор на радиусите, преходни криви. Проектиране на пътя в надлъжен профил – изисквания при проектиране на нивелетната линия, осигуряване на видимост, вертикални криви. Пътно платно – елементи, типове, уширение, надвишение, видимост в хоризонтални криви. Напречни профили на пътя – изисквания, видове, определяне количеството на земните маси, Брукнеров полигон. Пътни настилки – класификация, конструктивни елементи, технология на изпълнение. Асфалтови смеси и настилки – класификация, материали, производство, технология на изпълнение, типови асфалтобетонни настилки. Бетонни настилки – конструктивни особености, технология на изпълнение. Оразмеряване на пътни настилки – методи, оразмерителни товари, конструктивни изисквания, оразмеряване на полутвърди и еластични настилки. Взаимодействие между пътя и превозните средства. Отводняване на пътя.

Основни понятия за тягови изчисления в железопътното строителство. План и надлъжен профил на железопътната линия – устройство и съгласуване. Общи сведения за долно и горно строене на железния път.

 

418 0.290