en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-22 Строителна статика 1

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов - partov@vsu.bg
проф. д-р инж. Рангел Петров Рангелов - rangel_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсилов - ivan_vaisilov@abv.bg
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
ас. инж. Илиана Йорданова Стойнова - ilianaj@abv.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 6

Описание на курса:

Основни теми: Предмет и задачи на строителната статика. Геометрично изменяеми и неизменяеми конструкции. Статически определими системи.Определяне на разрезните усилия в статически определими системи. Построяване на диаграмите на разрезните усилия. Свойства на диаграмите.Линии на влияние. Статически и кинематичен начин за определяне на линиите на влияние. Определяне на усилията с помощта на линиите на влияние. Герберова греда. Триставни дъги и рамки. Ферми с допълнителни фермички. Ромбовидни ферми. “K”-ферми. Триставни, лангерови и висящи ферми. Смесени висящи и лангерови системи. Принцип на възможните премествания при идеално еластичните системи. Определяне на премествания, предизвикани от външен товар, топлинно въздействие и от преместване на опорите. Енергетични теореми. Еластични линии при пълностенни системи и ферми. Построяване чрез аналогията на Mohr.Линии на влияние за премествания.

 

282 0.751