en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-24 Строителни материали и изолации

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов - roshavelov@gmail.com
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов - venci_sto@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Иванка Димитрова Добрева - ddiva@abv.bg
ас. инж. Милена Искрова Мидева-Димитрова - mideva@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Предмет на дисциплината.Терминология. Класификация и основни свойства. Нормативна база и приложение по предназначение. Съществени изисквания за безопасност и оценка на съответствието им. Методи за изпитване. Скални строителни материали. Строителна керамика. Строително стъкло. Свързващи вещества. Материали за бетон и бетонови изделия. Проектиране на състав на бетони. Материали за строителни разтвори и строителни разтвори. Метали и метални изделия. Полимерни и пластмасови материали. Строителни изолации. Материали за топлоизолация и принципи на проектиране на топлоизолация на сгради и топлотехническа оценка. Хидроизолации – видове, материали и системи. Принципи на проектиране на подземни и покривни хидроизолации. Хидроизолации на инженерни съоръжения. Звукоизолационни материали. Материали и системи за защита от корозия и пожар- класификация, видове, приложение.

 

272 0.288