en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-25 Земна механика и фундиране

Основно звено: Катедра "Ниско строителство"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Христина Стоянова Заякова - HSZ@abv.bg
ас. инж. Андрей Николаев Михайлов - ir_mih@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 3.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми:

Земна механика: Физични и механични свойства на почвите; Напрежения в почвите; Деформации на земната основа; Консолидация и реология на свързаните почви; Земна реакция; Устойчивост на земната основа; Устойчивост на земни съоръжения; Устойчивост на естествени склонове; Земен натиск; Динамика на строителните почви; Екология и земна механика.

Фундиране и геотехнически съоръжения: Основни изисквания на Еврокод 7; Плоско фундиране; Фундаменти под машини; Строителни ями - укрепване и отводняване; Пилотно фундиране; Фундиране с кладенци и шлицови стени. Подпорни стени; Анкери и анкерирани конструкции; Геозащитни съоръжения и мероприятия. Фундиране в открити води; Фундиране в слаби почви – общи методи; Фундиране в пропадащи, набъбващи и насипни почви; Изграждане на депа за отпадъци; Усилване на фундаменти и земна основа.

 

266 1.209