en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-27 Строителна статика 2

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов - partov@vsu.bg
проф. д-р инж. Рангел Петров Рангелов - rangel_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсилов - ivan_vaisilov@abv.bg
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
ас. инж. Илиана Йорданова Стойнова - ilianaj@abv.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 65 ч., 65 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 8

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Основни теми: Дефиниране на статически неопределими системи по силов метод. Решаване на статически неопределими рамки от температурни въздействия и от принудително преместване на опори. Линии на влияние за усилия, реакции и премествания в статистически неопределими системи. Статически неопределими непрекъснати греди. Решаване по силов метод. Метод на Клапейрон. Линии на влияние за опорните реакции и разрезните усилия. Определяне на преместванията в неопределимите системи: от външен товар, от температурни въздействия и принудително преместване на опори. Решаване на статически неопределими ферми от външен товар, от температурни въздействия и от принудително преместване на опорите. Линии на влияние за прътовите усилия в статически неопределими ферми. Статически неопределими дъгови конструкции. Дефиниране на статически неопределими системи по деформационен метод. Приложение на деформационния метод при решаване на рамки от силови въздействия, от температурни въздействия и от принудително преместване на опорите. Приложение на деформационния метод при решаване на непрекъснати греди. Смесен метод за изследване на статически неопределими рамки. Същност на метода на крайните елементи. Принципна схема на компютърните програми, работещи по метода на крайните елементи. Решаване на статически неопределими задачи по МКЕ с програма “SUPERSTAT”.

 

284 0.877