На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-27 Строителна статика 2

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов - partov@vsu.bg
проф. д-р инж. Рангел Петров Рангелов - rangel_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Ганчов Вайсилов - ivan_vaisilov@abv.bg
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева - anita_handruleva@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова - stoynova@vsu.bg
ас. инж. Владимир Данчов Матуски - vladimirmatuski@abv.bg

Аудиторна заетост: 60 ч., 30 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 65 ч., 65 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 8

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 5, лекции 2.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 5

Описание на курса:

Основни теми: Дефиниране на статически неопределими системи по силов метод. Решаване на статически неопределими рамки от температурни въздействия и от принудително преместване на опори. Линии на влияние за усилия, реакции и премествания в статистически неопределими системи. Статически неопределими непрекъснати греди. Решаване по силов метод. Метод на Клапейрон. Линии на влияние за опорните реакции и разрезните усилия. Определяне на преместванията в неопределимите системи: от външен товар, от температурни въздействия и принудително преместване на опори. Решаване на статически неопределими ферми от външен товар, от температурни въздействия и от принудително преместване на опорите. Линии на влияние за прътовите усилия в статически неопределими ферми. Статически неопределими дъгови конструкции. Дефиниране на статически неопределими системи по деформационен метод. Приложение на деформационния метод при решаване на рамки от силови въздействия, от температурни въздействия и от принудително преместване на опорите. Приложение на деформационния метод при решаване на непрекъснати греди. Смесен метод за изследване на статически неопределими рамки. Същност на метода на крайните елементи. Принципна схема на компютърните програми, работещи по метода на крайните елементи. Решаване на статически неопределими задачи по МКЕ с програма “SUPERSTAT”.

 

444 0.188