en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-32 Автоматизация на строително-конструктивното проектиране

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми:

Цели, средства и подходи на автоматизацията на строително-конструктивното проектиране. Моделиране на строителните конструкции с оглед числен анализ. Основни понятия в метода на крайните елементи. Коравинна матрица на прът - физически смисъл. Глобална матрица на коравина на равнинна прътова конструкция. Основно уравнение. Моделиране на статични и кинематични гранични условия. Основни видове прътови крайни елементи в програми “STADYPS”, “SAP2000” и “Tower” - свойства и възможности за изграждане и анализ на изчислителни модели. Особености на численото изследване на континуални конструкции. Дискретизация. Равнинни крайни елементи. Основни видове, качества, предпоставки. Моделиране и статическо изчисляване на стоманобетонна плочa с програмни продукти “SAP2000” и “Tower”. Пространствени изчислителни модели на строителните конструкции - област на приложение, предимства и недостатъци. Разработване и анализ на пространствени изчислителни модели със средствата на програмни продукти “STADYPS”, “SAP2000” и “TOWER”. Критичен анализ и оценка на резултатите от компютъризирано изследване на напрегнато и деформирано състояние на конструкции на сгради и инженерни съоръжения. Приложение на графични CAD-системи в автоматизацията на строително-конструктивното проектиране.

 

262 0.201