На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-32 Автоматизация на строително-конструктивното проектиране

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми:

Цели, средства и подходи на автоматизацията на строително-конструктивното проектиране. Моделиране на строителните конструкции с оглед числен анализ. Основни понятия в метода на крайните елементи. Коравинна матрица на прът - физически смисъл. Глобална матрица на коравина на равнинна прътова конструкция. Основно уравнение. Моделиране на статични и кинематични гранични условия. Основни видове прътови крайни елементи в програми “STADYPS”, “SAP2000” и “Tower” - свойства и възможности за изграждане и анализ на изчислителни модели. Особености на численото изследване на континуални конструкции. Дискретизация. Равнинни крайни елементи. Основни видове, качества, предпоставки. Моделиране и статическо изчисляване на стоманобетонна плочa с програмни продукти “SAP2000” и “Tower”. Пространствени изчислителни модели на строителните конструкции - област на приложение, предимства и недостатъци. Разработване и анализ на пространствени изчислителни модели със средствата на програмни продукти “STADYPS”, “SAP2000” и “TOWER”. Критичен анализ и оценка на резултатите от компютъризирано изследване на напрегнато и деформирано състояние на конструкции на сгради и инженерни съоръжения. Приложение на графични CAD-системи в автоматизацията на строително-конструктивното проектиране.

 

423 0.122