en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-34 Стоманобетонни конструкции

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 50 ч., 50 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: в следващ семестър

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, лекции 2.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 3

Описание на курса:

Основни теми:

Основни проблеми при строителството на монолитни и сглобяеми стоманобетонни конструкции. Натоварвания и въздействия. Сеизмично натоварване. Сглоябяеми и монолитни едноетажни рамкови конструкции. Покривна панела, пълно-стенна, подкранова и виринделова греди, колона, чашковиден фундамент. Многоетажни рамкови конструкции. Безгредови плочи. Шайби. Ивични фундаменти и обща фундаментна плоча. Едропанелни сгради. Кръгли стоманобетонни резервоари. Водни кули. Охладителни кули.

 

265 0.189