en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-43 Строителен мениджмънт

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лора Стоилова Рангелова - rangel_fce@uacg.bg
ас. инж. Здравка Иванова Александрова - z_alex@abv.bg
ас. инж. Добрин Иванов Сотиров - dobrin.sotirov@gmail.com
ас. инж. Владислава Атанасова Гогова - vladi_a_g@abv.bg

Аудиторна заетост: 75 ч., 45 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: писмен изпит

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 3.0 ч., упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 4

Описание на курса:

Основни теми: Същност и основни принципи на управлението. Кибернетична същност на управлението. Системен подход при изучаване на строителната фирма, като производствена система. Принципи на мениджмънта. Основни функции на мениджмънта. Вземане на управленски решения- етапи на процеса. Методи за вземане на решение и оценка на решението.Основни функции на управление. Поставяне на целите пред строителната фирма и определяне на приоритетите. Стратегическо управление и стратегическо планиране. Видове контрол и методи за контрол. Оперативно планиране и отчитане на строителния обект. Обявяване на процедура и подготовка на необходимата документация за възлагане на обществена поръчка. Подготовка на документация за участие в конкурс за възлагане на обществена поръчка. Договориране в строителството. Управление на трудовите ресурси, набиране на персонал и управление на конфликтите. Маркетинг и маркетингови проучвания. Сегментиране на пазара. Стокова и ценова и рекламна политика на фирмата.

 

271 0.106