en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС – 46 Правна и нормативна уредба в строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
доц. д-р инж. Лора Стоилова Рангелова - rangel_fce@uacg.bg

Аудиторна заетост: 45 ч., 45 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 3.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Същност на правото. Правна норма. Държавни и общински органи. Държавна и общинска собственост. Отчуждаване на недвижими имоти. Адинистративно право. Съдебен контрол на индивидуалните административни актове по устройство на територията. Видове застрояване и параметри на застрояване. Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване. Допълващо застрояване, стопански и второстепенни постройки. Огради. Временни строещи. Устройствени схеми и планове – общи и подробни. Създаване и одобряване на устройствените схеми и планове. Инвестиционно проучване и проектиране. Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Разрешаване на строителствпото. Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Учредяване и прехвърляне право на строеж. Решаване на спорове между участниците в инвестиционния процес. Кодекс на труда – основни положения.

 

259 0.071