en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-И.1.2 Проектиране на обекти с комбинирани конструкции

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов - partov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Курсови задачи: 1

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Въведение в историческото развитие на комбинираните стомано-стоманобетонни конструкции. Правилници и инструкции за проектиране на комбинирани конструкции. Приложение на комбинираните конструкции в реализирани сгради и съоръжение. Видове комбинирани конструктивни елементи. Целесъобразни напречни сечения на елементите на комбинираните конструкции. Осъществяване на връзката между стоманената и стоманобетонната част на комбинираните конструкции. Оразмеряване на комбинирани статически определими стомано-стоманобетонни пълностени греди. Изменения на напреженията и деформациите в комбинирани, пълностенни греди вследствие реологичните свойства на бетона. Преглед на теориите на пълзенето на бетона. Методи за изчисляване на статически определими пълностени греди с отчитане пълзенето на бетона. Напрежения и деформации от въздействие на съсъхване на бетона и температурни разлики между бетона и стоманената част в пълностенните статически определими греди. Приложение на болтови дюбели у нас и в чужбина. Монтаж на комбинирани конструкции. Усилване на съществуващи стоманени конструкции чрез включването им в съвместна работа с допълнително изпълнена върху тях стоманобетонна плоча.

 

265 0.078