en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС–И.1.5 Възстановяване и усилване на стоманени конструкции

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Основните причини, поради които се налага извършването на този вид строително-конструктивни дейности. Оценка на състоянието на стоманените конструкции, подлежащи на усилване и възстановяване и доказване чрез обследване и съответни изчисления на икономическата целесъобразност от изпълнението им. Методи за възстановяване и усилване в съответствие с напрегнатото състояние на конструктивните елементи. Усилване и възстановяване на основните носещи конструкции и на техните съединения-заваръчни и болтови, на едноетажни промишлени сгради в зависимост от условията на изпълнение.

 

252 0.359