en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС–И.2.2 Антисеизмично осигуряване на сгради и съоръжения

Основно звено: Катедра "Строителни конструкции"

Преподаватели:
ас. инж. Станислав Петров Рачев - rachev@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 2.0 ч.,

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми:

Основни понятия, свързани със земетресенията. Разпространение и регистриране на сеизмичните вълни, сеизмограми, акселерограми. Естество на сеизмичното въздействие върху сградите. Сеизмична интензивност, сеизмично райониране. Спектрален метод. Динамични изчислителни модели. Съображения при избор на конструктивни схеми на сгради в сеизмични райони. Понятие за дуктилност. НПССЗР ’87 - основни положения, методи за определяне на изчислителното сеизмично въздействие, общи конструктивни изисквания. EN 1998-1 (Еврокод 8) - основни положения, методи, изисквания. Моделиране и конструиране на противоземетръсни рамки, ферми и шайби. Пространствени динамични модели, съставени от вертикални носещи конструкции (ВНК), обединени от хоризонтални етажни диафрагми. Основни подходи за сеизмично осигуряване на съществуващи сгради и съоръжения. Иновационни противоземетръсни конструкции.

 

262 0.149