en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-И.2.5 Компютърни системи в организацията и управлението на строителството

Основно звено: Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"

Преподаватели:
ас. инж. Владислава Атанасова Гогова - vladi_a_g@abv.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Въведение в програмата “Гауди План 4”. Основни понятия и определения. Работно модели. Създаване на нов файл. Основен екран. Таблици. Създаване на нови таблици и редактиране на съществуващи. Въвеждане на обема СМР. Създаване на подробна количествена сметка. Ценообразуване. Работа с различни валути. Въведение в програмата „Билдинг Мениджър”. Основни понятия и определения. Основен екран. Таблици. Създаване на нови таблици и редактиране на съществуващи. Работни филтри. Екран характеристики. Работа с основни менюта и бутони. Въвеждане на вид СМР. Създаване на подробна количествена сметка. Ценообразуване. Работа с различни валути. Създаване на анализи. Създаване на нова база данни. Извеждане на справки. Въведение в програмата „Майкрософт проджект”. Основни понятия и определения.

 

261 0.824