en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС–Ф.3 Физични методи за безконтактно и неразр. измерване на хар-те на стр. м-ли

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Същност на физичните методи за неразрушаващо измерване характеристиките на строителните материали и конструкции: Видове физични методи. Измервателни вериги. Измервателни преобразователи..Физични характеристики на строителните материали. Същност на термоелектричните явления. Методи за измерване, използващи механичните вълни.Приложения на радиоактивните методи за изследване строителните материали и конструкции. Метод на ядрен магнитен резонанс. Магнитни методи.Термодефектоскопия на строителни материали. Физична същност на тармодефектоскопията. Топлопроводност. Оптичен метод и устроиства за определяне влажността и грапавостта на капилярно-порести строителни,атериали.

 

253 0.834