en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-Ф.4 Поддържане и ремонт на автомобилни пътища и улици

Аудиторна заетост: 30 ч., 24 ч. лекции, 6 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.6 ч., упражнения 0.4 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Разглеждат се въпроси свързани с установяването на техническите показатели на пътните настилки, нормите на натоварване, видовете деформации и разрушения, основните методи и уреди за оценката на състоянието им, както и планирането на видовете пътно-ремонтни работи и изискванията и условията на които трябва да отговарят строителните материали и машини в завимист от избраните технологии на строителство. Обръща се внимание на основните изисквания за осигуряване на т ехническата безопасност и охрана на труда при извършване на поддръжката на пътните настилки и различните пътно-ремонтни работи, както и тяхното задължително сигнализиране по време и място.

 

252 0.630