en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2011

Учебна дисциплина: ССС-Ф.6 Статическо изследване на пространствени конструкции

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов - partov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Степени на свобода на материална точка и тяло в пространството. Статически определими пространствени рамки. Диаграми на разрезни усилия в пространствена конзола. Статически определими пространствени ферми. Начини на изграждане. Изчисляване на прътовите усилия в определими пространствени ферми. Пространствена триъгълна ферма. Образуване и изчисляване на пространствени ферми, купол на Шведлер и Фльопл. Пространствени прътови двуслойни системи. Поведение на пространствено прътови конструкции (ППК) при произволно натоварване. Методи за изчисляване на ППК: приближени методи на Трущев и Муханов. Начини за изготвяне на задание на ППК за компютърно изчисляване: начин на подпиране, план на сграда, вертикален разрез, схеми на горен и долен пояс на ППК; данни за елементите на ППК. Товарни състояния: вертикални и хоризонтални въздействия , натоварване от кран. Оразмеряване на елементите на ППК – тип МАрхИ , произвеждани в гр. Монтана – България; прът, възлова глава, високоякостен болт, щифт. Оразмеряване на якост и устойчивост на прътите. Преглед на реализирани обекти с ППК – МАрхИ у нас.

 

262 0.084