На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, вижте учебния план

Учебна дисциплина: ССС-Ф.6 Статическо изследване на пространствени конструкции

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р инж. Дончо Наумов Партов - partov@vsu.bg

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 30 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни теми: Степени на свобода на материална точка и тяло в пространството. Статически определими пространствени рамки. Диаграми на разрезни усилия в пространствена конзола. Статически определими пространствени ферми. Начини на изграждане. Изчисляване на прътовите усилия в определими пространствени ферми. Пространствена триъгълна ферма. Образуване и изчисляване на пространствени ферми, купол на Шведлер и Фльопл. Пространствени прътови двуслойни системи. Поведение на пространствено прътови конструкции (ППК) при произволно натоварване. Методи за изчисляване на ППК: приближени методи на Трущев и Муханов. Начини за изготвяне на задание на ППК за компютърно изчисляване: начин на подпиране, план на сграда, вертикален разрез, схеми на горен и долен пояс на ППК; данни за елементите на ППК. Товарни състояния: вертикални и хоризонтални въздействия , натоварване от кран. Оразмеряване на елементите на ППК – тип МАрхИ , произвеждани в гр. Монтана – България; прът, възлова глава, високоякостен болт, щифт. Оразмеряване на якост и устойчивост на прътите. Преглед на реализирани обекти с ППК – МАрхИ у нас.

 

423 0.920