en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: СССВ00 Подготвителен курс по математика

Основно звено: Механика и математика

Преподаватели:
проф. д-р Николай Лазаров Манев - nlmanev@math.bas.bg
доц. д-р Веселин Кънчев Кънчев - vkantchev@yahoo.com

Аудиторна заетост: 0 ч., 0 ч. лекции, 0 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. работа с преподавател, 15 ч. самостоятелна работа

Проверка и оценка на знанията: без оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 1,

ECTS кредити: 0

Описание на курса:

Анотация:
Дисциплината има за цел да намали различията в подготовката по математика на новоприетите студенти  и да ги подготви за  по-успешно усвояване на преподавания материал по математика и специалните дисциплини.
В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Учебни цели:
Студентите да възстановят и повишат  математическите знания и умения, които са им преподавани в средното училище.
Да се развие логическото мислене и способността на студентите да се справят успешно с нови проблеми с неизвестни решения, каквито ще възникват в бъдещата им професионална дейност..

Изисквания за заверяване на семестъра:
Студентите получават подпис по предмета и правото да се явят на първата обявена дата, ако

  1. са посещавали поне 2/3 от занятията;
  2. предали са решенията на задачите за самостоятелна работа.

Проверка на знанията и оценяване:
Изисква се да предадат решенията на задачите за самостоятелна работа.

Връзка с други дисциплини:
Дисциплината има подготвителна функция.

 

 

269 0.465