bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Bachelor degree Course description Introduction Curriculum Subject Descriptions Part-time
Close Bachelor Programmes Civil Engineering Строителен мениджмънт Строително инженерство Degree Program “Civil Engineering and Architecture” (CACC) - Bachelor
Close Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Course Descriptions

Degree program: Civil Egineering, Curriculum

Course: СССВ00 Preparatory Course in Mathematics

Faculty: Mechanics and Mathematics

Lecturers:
Prof. Dr. Nikolay Manev - nlmanev@math.bas.bg

Contact hours: 0h, 0h lectures, 0h seminars

Self-study hours: 30h, 15h tutoring,, 15h practical training

Assessment: No grade

Year, semester, weekly workload: Year 1, semester 1,

ECTS - 0

Анотация:
Дисциплината има за цел да намали различията в подготовката по математика на новоприетите студенти  и да ги подготви за  по-успешно усвояване на преподавания материал по математика и специалните дисциплини.
В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

Учебни цели:
Студентите да възстановят и повишат  математическите знания и умения, които са им преподавани в средното училище.
Да се развие логическото мислене и способността на студентите да се справят успешно с нови проблеми с неизвестни решения, каквито ще възникват в бъдещата им професионална дейност..

Изисквания за заверяване на семестъра:
Студентите получават подпис по предмета и правото да се явят на първата обявена дата, ако

  1. са посещавали поне 2/3 от занятията;
  2. предали са решенията на задачите за самостоятелна работа.

Проверка на знанията и оценяване:
Изисква се да предадат решенията на задачите за самостоятелна работа.

Връзка с други дисциплини:
Дисциплината има подготвителна функция.

 

 

435 0.443

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...