en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-12.1. Математически софтуер за строителна механика

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

MATLAB е много мощен софтуерен пакет за подпомагане на научни изследвания и създаване на приложни разработки. Многобройният набор от специализирани подпакети (Toolboxes) превръщат MATLAB в универсално средство за решаване на най-разнообразни проблеми от научно и приложно естество. Той е доминиращ пакет в техническите учебни, научни и развойни организации. MATLAB е великолепен помощник в работата на всеки строителен инженер и в частност за решаване на проблеми от строителната механика и съпромат. Целта е по време на курса студентите да разработят поне една от курсовите си задачи по механика и/или съпромат ползвайки MATLAB.

В часовете за самостоятелна работа е предвидено студентите да решават задачите от получения в началото на курса списък със задачи.

 

251 0.061