en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-12.2. Специализиран английски език

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 1, семестър 2, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма е предназначена за обучение по английски език на специалисти в строителството. Програмата ще представи на обучаемите разнородни теми в областта на строителството. Тя съчетава граматически конструкции, съответната специализирана терминология, полезни умения за обучаващите се, както и такива, които са свързани с тяхната сфера на дейност. Програмата включва: ясно дефинирани езикови правила и подходящи таблици и приложения, речник със съвременни термини от областта на строителството, както и допълнително подбрани модули от утвърдени системи на издателства като Кеймбридж, Оксфорд, Лонгман и др.

 

14 0.030