en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-22.1. Лека строителна механизация

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Запознаване с предназначението, устройството, начина на използуване и техническо обслужване на механизираните инструменти при изпълнение на строително монтажни работи в строителството. Механизирани инструменти с електрическо задвижване на променлив и на постоянен ток, с пневматично задвижване и с хидравлично задвижване. Механизирани инструменти според начина на въздействие върху предмета на труда: с въртеливо движение за пробиване на отвори, за обработка на повърхности, за рязане на метали и не метали, за завиване на гайки и винтове, за разбъркване на разтвори; с ударно пробивно действие за пробиване на отвори в бетон, камък, тухли и др.; с ударно действие за разрушаване на бетон, камък, тухли и др, за уплътняване на насипни материали; с механично линейно действие за рязане на ламарина, армировка и др. Обучение в практическото управление на част от изучаваните инструменти.

 

251 0.062