en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-22.3. Топлофизика и енергийна ефективност

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 2, семестър 4, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Основни принципи на термодинамиката. Енталпия. Топлопроводност, конвекция и радиация. Пропускливост на строителни материали, влажностни режими въздушни пространства. Вълнова пространствена акустика. Реверберация. Шум и вибрации в жилищни сгради. Физични свойства на звукоизолационните материали. Същност на светлината, основни закони. Естествено и изкуствено осветление – нормиране. Въздействия на слънчевата радиация върху сгради и помещения.

 

251 0.053