en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-32.2. Защита от природни бедствия и аварии

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 3, семестър 6, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Учебната програма на дисциплината „Защита от природни бедствия и аварии“ съдържа:

Общи сведения, понятия и принципи за защита на населението при бедствия и аварии. Създаване на организация на защита на населението в Р. България при кризи. Национална система за управление. Място на строителната фирма. Най-често създавани заплахи като земетресения, наводнения, заснежаване и горски пожари. Строителни работи за намаляване и ликвидиране на последствията. Необходимост от познаване на индивидуална първа долекарска помощ при кръвотечение измръзване. производствени аварии, свързани с изтичане на токсични вещества и защита от тях. Средства за защита на дихателните органи и кожата. Основно средство за защита - граждански противогаз. Колективни средства за защита. Скривалища и убежища. Проектиране, изграждане и експлоатация. Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар и други бедствия. Пожарна опасност строителни материали. Подготовка за евентуална радиоактивност, радиоактивни вещества и начини за защита от тях. Познания за обща характеристика на реакторните инсталации в АЕЦ ”Козлодуй”. Защита на населението при аварии в АЕЦ. Психологическа помощ и подкрепа на пострадали от природни бедствия, аварии и катастрофи. Основни части на екологична оценка и съвременни изисквания за определяне на екологичния риск.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 4 часа – посещение на център за управление при аварии или природни бедствия.

строителната фирма при третирането им.

 

252 0.067