en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-39.1. Зидани конструкции

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

В курса са дадени основните познания за зиданите конструкции. Представени са материалите, класификациите съгласно изискванията на ЕК-2 и ЕК-6, детайлите, строителното изпълнение, конструиране на елементите и връзките между тях – съгласно обхвата на разделите в тази учебна програма. Дадени са изискванията съгласно ЕК-8 за строителство в сеизмични район. Разгледани са методите и начините за възстановяването и усилването на отделните конструктивни елементи и конструкциите като цяло.

 

14 0.034