en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-39.2. Проектиране на обекти с комбинирани конструкции

Аудиторна заетост: 30 ч., 15 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 7, лекции 1.0 ч., упражнения 1.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

В учебната програма на факултативната дисциплина: „Проектиране на обекти с комбинирани конструкции” са разгледани въпроси свързани с комбинирането на два материала: стомана и стоманобетон” в единен „композитен” конструктивен елемент, с което се постигат достатъчно високи технико-икономически параметри на конструкцията, изразени в подобрени якостни и коравинни стойности, намаляване разхода на стомана, подобрени антикорозионни и противопожарни качества, увеличаване дълготрайността, редуциране и опростяване на довършителните работи. Това всичко дава резултати, които се изразяват в съкращаване сроковете на строителство и в подобряване икономическите параметри на строителния процес.

 

252 0.081