en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-44.1. Възстановяване и усилване на строителни конструкции

Аудиторна заетост: 30 ч., 20 ч. лекции, 10 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 1.3 ч., упражнения 0.7 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

В курса са анализирани причините, налагащи възстановяването и усилването на стоманобетонните конструкции. Представени са материалите и начините за възстановяването и усилването на ст. б. конструкции. Разгледани са начините за възстановяването и усилването на отделните конструктивни елементи. Дадени са различни начини за вграждане на нови конструктивни елементи или дисипиращи елементи (демпфери).

 

251 0.701