en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-44.2. Кофражни системи и скелета

Аудиторна заетост: 30 ч., 14 ч. лекции, 16 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, лекции 0.9 ч., упражнения 1.1 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Специализираният курс има за цел да запознае бъдещите бакалаври с номенклатурата и начина на проектиране на най-често прилаганите кофражни системи и скелета, използвани в съвременното строителство. Курсът цели да даде знания и изгради умения в бъдещите строителни специалисти в проектирането на кофражи с програма Peri ELPOS. получените знания ще бъдат полезни на бъдещите специалисти при извършване на строителни дейности, с които ще се срещат в своята практика, както и при изучаването на други технически дисциплини, имащи пряко отношение към професионалната им подготовка. Материалът е разделен на теми, които са методически свързани и представляват интерес за студентите от специалност ССС.

 

252 0.218