en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Степен бакалавър Описание на специалността Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини Задочна форма
Затваряне Бакалавърски програми Строителство на сгради и съоръжения Строителен мениджмънт Строително инженерство Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Анотации на учебните дисциплини на специалност "Строителство на сгради и съоръжения"

Специалност: Строителство на сгради и съоръжения, учебен план от 2014

Учебна дисциплина: ССС-44.3. Компютърни системи в организация на строителството

Аудиторна заетост: 30 ч., 0 ч. лекции, 30 ч. упражнения

Извънаудиторна заетост: 0 ч.,

Проверка и оценка на знанията: текуща оценка

Курс, семестър, седмична заетост: курс 4, семестър 8, упражнения 2.0 ч.

ECTS кредити: 2

Описание на курса:

Въведение в програмата „Гауди План“. Основни понятия и определения. Работни модели. Създаване на нов файл. Основен екран. Таблици. Създаване на нови таблици и редактиране на съществуващи. Въвеждане на обема на СМР. Създаване на подробна количествена сметка. Ценообразуване. Работа с различни валути. Въведение в програмата „Building Manager”. Основни понятия и определения. Основен екран. Таблици. Създаване на нови таблици и редактиране на съществуващи. Работни филтри. Екран характеристики. Работа с основни менюта и бутони. Въвеждане на вид СМР. Създаване на подробна количествена сметка. Ценообразуване. Работа с различни валути. Създаване на анализи. Създаване на нова база данни. Извеждане на справки. Въведение в програмата „Microsoft Project”. Основни понятия и определения. Въведение в програмата „Строител“. Основни понятия и определения.

 

251 0.145