en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р арх. Людмила Александрова проф. д-р арх. Янко Александров доц. д-р арх. Юлия Илиева ас. д-р арх. Ярослав Рангелов ас. арх. Андрей Велинов ас. д-р арх. Иванка Маринова ас. арх. Диана Христова Сградостроителство и архитектурни конструкции
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Юлия Методиева Илиева

доц. д-р арх.

Катедра "Сградостроителство и архитектурни конструкции"

Приемно време и консултации:
вторник 10:00 - 12:00 часа


Телефон:
Имейл: yuliya_ilieva@vsu.bg

Преподавани учебни дисциплини:
Архитектурни конструкции I част, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 4 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Архитектурни конструкции I част, 5 сем., 2014, специалност: Архитектура
Архитектурни конструкции І, 6 сем., 2014, специалност: Архитектура
ВАП - изобразителни средства в архитектурата, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Енергоефективна архитектура, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство I част, 1 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство I част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство ІІ част, 2 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство III част, 4 сем., 2014, специалност: Архитектура
Сградостроителство и архитектура, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
---
Сградостроителство и архитектура , 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Сградостроителство и архитектура, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Техническо чертане, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Образование
2012 – 2013 УАСГ - София
Професионално направление:

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Научна специалност: „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“
Степен: Доктор

1998-2004

УАСГ - София

Научна специалност

Архитектура

Степен

Магистър

Професионална реализация
2017 - до сега ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София
Длъжност:

Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Доцент архитект

2011 – 2017 ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София
Длъжност: Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Главен асистент архитект

2008 – 2011

ВСУ „Любен Каравелов” – гр. София

Длъжност:

Архитектурен факултет, катедра „Архитектурно проектиране и сградостроителство”
Асистент архитект

2009 – до сега

„Давимекс” ЕООД – гр. София

Длъжност:

Експерт по енергийна ефективност на сгради

2007 – 2010

„АРХИГРАФ” ЕООД – гр. София

Длъжност:

Управител

2006 – 2008

“Джиниъс МАД” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

2005 – 2006

“Маркан проект” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

2004

“СТЕММА ИНЖЕНЕРИНГ” – ООД – гр. София

Длъжност:

Архитект

Научни интереси:

В областта на сградостроителството

Членство в професионални организации

 КАБ (член с пълна проектантска правоспособност за упражняване на професията архитект - регистрационен № 02569);
САБ;
Българска строителна камара (координатор по безопасност и здраве в строителството).

Ръководство или участие в научни проекти

Участник в проект по НИЗ: „Интегриране на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в сградната обвивка“, 2016-2018 г.
Участник в проект по НИЗ: „Иновативни методи за създаване на модулни структури от корави и гъвкави елементи за приложение в архитектурата“, 2014-2015 г.;

Учебни пособия Илиева, Ю., (2017). Ръководство по инженерно-строителна графика, Първо издание, София, ISBN: 978-954-331-073-9

Публикации

 35

 

 

 

311 0.128