en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р арх. Юлия Илиева гл. ас. д-р арх. Ярослав Рангелов гл. ас. д-р арх. Иванка Маринова ас. арх. Андрей Велинов проф. д-р арх. Янко Александров Сградостроителство и архитектурни конструкции
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

ДОЦЕНТ ДОКТОР АРХИТЕКТ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА

 

ИМЕНА

Български

Английски

 

собствено:

Людмила

Liudmila

бащино:

Григориевна

Grigorievna

фамилно:

Александрова

Aleksandrova

 

СЛУЖЕБЕН АДРЕС

Български

Английски

Страна:

България

Bulgaria

Пощенски код:

1373

1373

Град:

София

Sofia

Област:

София

Sofia City

Адрес:

ул. ”Суходолска” N 175

175 Suhodolska Street

Електронна поща:

salivgri@yahoo.com

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ И НАУЧНА СТЕПЕН

 

Български

Английски

академична длъжност:

Доцент

Associate Professor

година на придобиване/ заемане (дд.мм.гггг)

2009

страна:

България

Bulgaria

организация:

ВСУ „Любен Каравелов“

University of Structural Engineering and Architecture "Lyuben Karavelov" - Sofia

специалност:

архитектура

architecture

научна степен:

Доктор

doctor

година на придобиване/ заемане (дд.мм.гггг)

2008

страна:

България

Bulgaria

организация:

ВСУ „Любен Каравелов“

University of Structural Engineering and Architecture "Lyuben Karavelov" - Sofia

специалност:

архитектура

architecture

Преподавателска дейност

 

Български

Английски

дисциплини:

Сградостроителство и архитектура”

-част „Архитектура”- лекции

Сградостроителство – 4;

Учебна практика по „Сградостроителство”

Архитектурно проектиране

Ваканционно селище

Жилищни сгради

Изобразителни средства

Основи на архитектурната композиция- лекции и упражнения

Иновационно проектиране на сгради

Building construction and architecture – part “Architecture”;

Building construction – 4; Practice in Building construction; Architectural design; Tourist accommodation; Residential buildings; Means of representation in architecture; Basics of architectural composition – lectures and exercises; Innovation design of buildings.

учебни пособия:

1 + 1

 

 

Научна дейност

 

Български

Английски

ключови думи:

Проектиране, здравни сгради; енергоактивна архитектура; архитектура и екология; енергийна диагностика; хармонизиране; жилищни територии и сгради; ● Патентоване на нови решения.

Design; medical buildings; extreme situations; active-energy architecture; architecture and ecology; energy diagnostics; harmonization; residential territories and buildings;Patents and their commercial application in the sphere of building, architecture and construction details; ( more 30 patents ).

научни интереси
(научна област)

Научни интереси

Архитектурно проектиране на

здравни сгради; ● проектиране

на операционни зали и операционни блокове в екстремални ситуации; ● приспособяване на сгради за използване по второ предназначение за медицински цели; ● енергоактивна архитектура; ● архитектура и екология; ● енергийна диагностика и хармонизиране на жилищни територии и сгради.

SCIENTIFIC INTERESTSDesign of medical buildingsdesign of operating rooms and operating blocks for use in extreme situationsadaptation of buildings for secondary use for medical purposesactive-energy architecturearchitecture and ecologyenergy diagnostics and harmonization of residential territories and buildings.

публикации (бр.):

More 60

цитиране, без автоцитиране (бр.):

12

патенти (бр.)

28

Заявки за патенти ( бр. )

4

проекти по НИС (бр.)

3 броя

научни награди:

Гениус гранд при и златен медал- Световен салон на изобретенията – Будапеща, Унгария]

Златни медали в Салона „Изток- Запад“ за интелектуална собственост;

Genius Grand Prix and a Gold medal from the World Inventions Fair, Budapest, Hungary

Gold medals from “East-West” Intellectual property fairs

 

Професионален опит

 

Български

Английски

специализации:

Киев, Украйна - експлоатация на широкоплощни помещения на сгради по второ предназначение за медицински цели в екстремални ситуации;

Kiev, Ukraine – Exploitation of large-surface premises for medical purposes in extreme situations.

членство в професио-нални организации:

Съюз на архитектите в България

Union of Architects in Bulgaria

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

( Публикации 2009 – 2016 г. )

●●●●●●

   1. Монографии, издадени у нас

 

 • ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ МОДУЛИ И ПОДМОДУЛИ В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ. 2016. ISBN: 978-954-331-068-5.

 • EXPLOITATION OF THE MEDICAL PLANNING MODULES AND SUBMODULES IN EXTREME SITUATIONS. 2016. ISBN: 978-954-331-068-5.

●●●●●●

СТУДИИ

Екология 2009. ( 08- 12. 06. 2009. ) Слънчев бряг, Бургас.

Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 3, Part 2; ISSN: 1313-2563, Published at: htpp:\ www.science-journals.eu.

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СГРАДАТА ЗА НУЖДИТЕ НА СЛЪНЧЕВОТО ОТОПЛЕНИЕ. In: Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 2009, СТР. 234- 264, ОБЕМ 3, ЧАСТ 2. ( ISSN: 1313-2563; )

 • POSIBILITIES FOR ADAPTATION OF BUILDING ELEMENTS FOR THE NEEDS OF THE SOLAR HEATING. In: Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, 2009, P. 234- 264, volume 3, part 2. ( ISSN: 1313-2563; )

●●●●●●

СТУДИИ

Екология 2009. ( 08- 12. 06. 2009. ) Слънчев бряг, Бургас.

Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 3, Part 2; ISSN: 1313-2563, Published at: htpp:\ www.science-journals.eu.

 

 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИСТЕМИ ЗА СЛЪНЧЕВО ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СГРАДИ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ПЛАНИРОВЪЧНИ МОДУЛИ И ПОДМОДУЛИ. B Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 3, Part 2; ISSN: 1313-2563, Published at: htpp:\ www.science-journals.eu. Стр. 234- 266. ( ISSN: 1313-2563; )

 • APPLICATION OF ELEMENTS OF SYSTEMS FOR SOLAR HEATING AND HOT WATER SUPPLY IN MEDICAL PLANNING MODULES AND SUBMODULES. In: Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 3, Part 2; ISSN: 1313-2563, Published at: htpp:\ www.science-journals.eu. P. 234- 266. ( ISSN: 1313-2563; )

●●●●●●

СТУДИИ

Екология 2010. Слънчев бряг. Бургас.

Екология 2010; ( юни 2010); Слънчев бряг, Бургас.

Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 3, Part 2; ISSN: 1313-2563, Published at: htpp:\ www.science-journals.eu.

 

 • НЯКОИ НАЧИНИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ. B Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 3, Part 2; ISSN: 1313-2563, Published at: htpp:\ www.science-journals.eu. Стр. 327- 356. обем 4, част 3.(ISSN: 1313-2563; )

 • SOME TECHNOLOGIES FOR SAVING NATURAL RESOURCES. In: Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety, Volume 3, Part 2; ISSN: 1313-2563, Published at: htpp:\ www.science-journals.eu. P. 327- 356. volume 4, part 3.(ISSN: 1313-2563; )

СТУДИИ

●●●●●●

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЛОЩТА НА КОЛЕКТОРНОТО ПОЛЕ КАТО ПРОЦЕНТНО ОТНОШЕНИЕ ОТ ПЛОЩИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПЛАНИРОВЪЧНИ МОДУЛИ И ПОДМОДУЛИ, стр. том 4, (ISSN: 1313-2563;).

 • ASSESSMENT OF THE AREA OF THE SOLAR COLLECTOR FIELD AS A PERCENTAGE OF THE AREA OF THE MEDICAL PLANNING MODULES AND SUBMODULES, page volume 4, (ISSN: 1313-2563;).

●●●●●●

ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ У НАС

ХVI международна научна конференция ВСУ, 2016; ( 9-10 юни 2016, )

София, България. Том III.

ХVI International Conference VSU’2016; Sofia, June 09-10, 2016. )

I. Architecture. Urban Planning and Urbanism. Arts and Conservation

of Architectural Heritage. Innovations in Education.

 

 • РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ПЛОЩИ НА ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ И ОПЕРАЦИОННИ БЛОКОВЕ В ПЛОЩИТЕ НА ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ. В: Доклади ХVI Международна научна конференция ВСУ’2016, 9-10 юни 2016 г, София; ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2016. Том III. СТР. 15-20. ISSN 1314- 071X.

 • SITUATION OF THE SPACES OF OPERATING ROOMS AND OPERATING BLOCKS IN THE SPACES OF REFRIGERATION CHAMBERS ACCORDING TO EXISTING NORMS; In: Proc. ХVI Int. Sci. Conf. VSU’2016, June 9-10, 2016, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov and D. Partov ), VSU, 2016; volume III; Р. 15-20. ISSN 1314- 071X.

 

 • РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ В КАМЕРИ С ПРОПОРЦИИ НА ПЛАНА В СЪОТНОШЕНИЕ 1:2. ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов ), ВСУ, 2016. Том III. СТР. 21-26. ISSN 1314- 071X.

 • SITUATION OF OPERATING ROOMS IN CHAMBERS WITH A PLAN RATIO OF 1:2; In: Proc. ХVI Int. Sci. Conf. VSU’2016, June 9-10, 2016, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov and D. Partov ), VSU, 2016. volume III; Р. 21-26. ISSN 1314- 071X.

●●●●●●

ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ С УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИ

ХVI Международна научна конференция ВСУ’2016, ( 9-10 юни 2016 г. )

ХVI International Conference VSU’2016; Sofia, June 09-10, 2016. )

 

 • Людмила Александрова, Янко Александров, Севастиян Василев

ВИДОВЕ ПОЧВИ И РАСТЕНИЯ ПРИ ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ ОТ ЕКСТЕНЗИВЕН ТИП. В: Доклади ХVI Международна научна конференция ВСУ’2016, 9-10 юни 2016 г, София; ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2016. Том III; СТР. 27- 32. ( ISSN 1314- 071X.) (C= 1);

 • Liudmila Aleksandrova, Yanko Aleksandrov, Sevastian Vasilev

RECOMMENDED PLANT AND SOIL TYPES FOR A EXTENSIVE GREEN ROOF; In: Proc. ХVI Int. Sci. Conf. VSU’2016, June 9-10, 2016, Sofia, (Eds. V. Stoyanov and D. Partov), VSU, 2016, volume III; Р. 27- 32. ISSN 1314- 071X. (C= 1).

 

 • Людмила Александрова, Янко Александров, Севастиян Василев

ВИДОВЕ ПОЧВИ И РАСТЕНИЯ ПРИ ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ ОТ ИНТЕНЗИВЕН ТИП. В: Доклади ХVI Международна научна конференция ВСУ’2016, 9-10 юни 2016 г, София; ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2016. Том III; СТР. 33- 37. ISSN 1314- 071X ( C= 1).

 • Liudmila Aleksandrova, Yanko Aleksandrov, Sevastian Vasilev

RECOMMENDED PLANT AND SOIL TYPES FOR A INTENSVE GREEN ROOF; In: Proc. ХVI Int. Sci. Conf. VSU’2016, June 9-10, 2016, Sofia, (Eds. V. Stoyanov and D. Partov), VSU, 2016, volume III; Р. 33- 37. ISSN 1314- 071X. (C= 1).

●●●●●●

 • Людмила Александрова, Красимира Атанасова

ЗЕЛЕНА ФАСАДА- ВЕРТИКАЛНА ГРАДИНА. В: Доклади ХVI Международна научна конференция ВСУ’2016, 9-10 юни 2016 г, София; ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов ), ВСУ, 2016. Том III; СТР. 313-318. ( ISSN 1314- 071X.); (C= 1);

 • Ludmila Aleksandrova, Krasimira Atanasova

GREEN FAÇADE – VERTICAL GARDEN; In: Proc. ХVI Int. Sci. Conf. VSU’2016, June 9-10, 2016, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov and D. Partov ), VSU, 2016; volume III; Р. 313-318. ( ISSN 1314- 071X ). (C= 1);

 

 • Людмила Александрова, Магдалена Михайлова

ЗЕЛЕНА СВЕЛИНА: ФАСАДИ ОТ ВОДОРАСЛИ- УСТРОЙСТВО. В: Доклади ХVI Международна научна конференция ВСУ’2016, 9-10 юни 2016 г, София; ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2016. Том III; СТР. 319-324. ( ISSN 1314- 071X ). (C= 1);

 • Liudmila Aleksandrova, Magdalena Mihaylova

GREEN LIGHT: STRUCTURE OF FACADES, MADE OF ALGAE; In: Proc. ХVI Int. Sci. Conf. VSU’2016, June 9-10, 2016, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov and D. Partov ), VSU, 2016; volume III; Р. 319-324. ( ISSN 1314- 071X ). (C= 1);

●●●●●●

XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ- 2015. ( 04-05.2015. )

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОМ III. I. Архитектура. Градоустройство и урбанизъм. Изкуство и опазване на архитектурното наследство

ХV International Conference VSU’2015; Sofia, June 04-05, 2015. )

CONTENTS OF VOLUME III. I. Architecture. Urban Planning and Urbanism. Arts and Conservation of Architectural Heritage.

 • ДИНАМИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ НА ВИСОКИ СГРАДИ ЧРЕЗ УСУКВАНЕ НА ТРИМЕРНАТА ИМ ФОРМА ; В: Доклади ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4-5 юни 2015 г, София; ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2015; том III , Стр. 21- 26; ( ISSN: 1314-071X; )

 • DYNAMIC FORM DESIGN IN HIGH - RISE BUILDINGS ACHIEVED BY TWISTING THEIR THREE- DIMANSIONAL SHAPE; In: Proc. ХV Int. Sci. Conf. VSU’2015, June 4-5, 2015, Sofia, (Eds. V. Stoyanov and D. Partov), VSU, 2015, volume III; Р. 21- 26. (ISSN: 1314-071X;),

 

 • ПОДОБИЕ НА УСУКАНИ ИЛИ ЗАВЪРТЯНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФОРМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИСОКИ СГРАДИ ТИП „НЕБОСТЪРГАЧИ“; В: Доклади ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4-5 юни 2015 г, София; ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2015; том III, Стр. 27- 32. ( ISSN: 1314-071X; )

 • SIMILARITY OF TWISTED AND SPUN GEOMETRIC SHAPES, DESIGNED FOR IMPLEMENTATION OF HIGH- RISE BUILDINGS OF THE SKYSCRAPER TYPE; In: Proc. ХV Int. Sci. Conf. VSU’2015, June 4-5, 2015, Sofia, (Eds. V. Stoyanov and D. Partov), VSU, 2015, volume III; Р. 27- 32. ( ISSN: 1314-071X; )

●●●●●●

 • Людмила Александрова, Янко Александров, Юрас Ейсакс

НЕБОСТЪРГАЧИ, ОБСЛУЖВАНИ С ПАНОРАМНИ ЕТАЖНИ АСАНСЬОРИ; В: Доклади ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4-5 юни 2015 г, София; ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2015. том III, Стр. 145- 150; (ISSN: 1314-071X;), ( С= 2)

 • Liudmila Aleksandrova, Yanko Aleksandrov, Jurijs Eisaks

SKYSCRAPERS WITH PANORAMIC MULTI-FLOOR ELEVATORS ; In: Proc. ХV Int. Sci. Conf. VSU’2015, June 4-5, 2015, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov and D. Partov ), VSU, 2015, volume III; Р. 145- 150; ( ISSN: 1314-071X; ), ( С= 2 )

 

 • Людмила Александрова, Янко Александров, Милена Кимриянова, Явор Стоянов

ОРГАНИЧЕН НЕБОСТЪРГАЧ С ПРОМЕНЛИВ ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ДИЗАЙН –ЛОНДОН 2014; В: Доклади ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4-5 юни 2015 г, София; ( Под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2015; том III, Стр. 151- 156; ( ISSN: 1314-071X; ), ( С=2 )

 • Liudmila Aleksandrova, Yanko Aleksandrov, Milena Kimriyanova, Yavor Stoyanov

DYNAMIC FORM DESIGN IN HIGH- RISE BUILDINGS ACHIEVED BY TWISTING THEIR THREE- DIMANSIONAL SHAPE; In: Proc. ХV Int. Sci. Conf. VSU’2015, June 4-5, 2015, Sofia, (Eds. V. Stoyanov and D. Partov), VSU, 2015; volume III; Р. 151-156; (ISSN: 1314-071X;), ( С=2 )

●●●●●●

ХIV международна научна конференция ВСУ- 2014.

ХIV International Conference VSU’2014; Sofia, June 05-06, 2014. )

 

 • СИМЕТРИЯ, КРИСТАЛИ И АРХИТЕКТУРА, В: Доклади ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5-6 юни 2014 г, София (под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2014, том III- стр. 122- 127, (ISSN: 1314-071X;)

 • SYMMETRY, CRYSTALS AND ARCHITECTURE, In: Proc. ХIV Int. Sci. Conf. VSU’2014, June 5-6, 2014, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov and D. Partov ), VSU, 2014, volume III-p. 122- 127. ( ISSN: 1314-071X; )

 

 • КРИСТАЛООБРАЗНИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯСВЕТОВНИ ПРАКТИКИ, В: Доклади ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5-6 юни 2014 г, София (под. ред. В. Стоянов и Д. Партов), ВСУ, 2014, том III- стр. 128- 132. (ISSN: 1314-071X;)

 • CRYSTAL-LIKE ARCHITECTURAL SOLUTIONS – WORLD PRACTICE, In: Proc. ХIV Int. Sci. Conf. VSU’2014, June 5-6, 2014, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov and D. Partov), VSU, 2014, volume III- p. 128- 132. ( ISSN: 1314-071X; )

●●●●●●

XIII международна научна конференция ВСУ- 2013. ( 06- 07 юни 2013 )

XIII International Conference VSU’2013; Sofia, ( June 06-07, 2013 )

 

 • ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КОЛЕКТОРНОТО ПОЛЕ, НЕОБХОДИМО ЗА СЛЪНЧЕВО ОТОПЛЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОПЛА ВОДА НА ЧЕТИРИ ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ. В: Доклади ХIII Международна научна конференция ВСУ’2013; 06- 07 юни 2013; ( Под. ред. В. Стоянов, М. Хамова и Д. Партов ), ВСУ, 2013; стр. III-52-57. ( ISSN: 1314-071X; )

 • DEFINING THE SIZE OF THE COLLECTOR FIELD, REQUIRED FOR SOLAR HEATING AND HOT WATER SUPPLY OF FOUR OPERATING ROOMS, SITUATED IN REFRIGERATION CHAMBERS. In: Proc. ХIV Int. Sci. Conf. VSU’2013, June 6-7, 2013, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov, M. Chamova and D. Partov ), VSU, 2013; p. III-52-57. ( ISSN: 1314-071X;)

 

 • НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА РБ И РЕЗЕРВНИТЕ ПЛОЩИ НА ОБЕКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВТОРИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ. В: Доклади ХIII Международна научна конференция ВСУ’2013; 06- 07 юни 2013; ( Под. ред. В. Стоянов, М. Хамова и Д. Партов), ВСУ, 2013. Стр. III-187 – 192. ( ISSN: 1314-071X; )

 • THE NATIONAL HEALTH MAP OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE RESERVE SITE AREAS, INTENDED FOR SECONDARY USE FOR MEDICAL PURPOSES IN EXTREME SITUATIONS. In: Proc. ХIV Int. Sci. Conf. VSU’2013, June 6- 7, 2013, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov, M. Chamova and D. Partov ), VSU, 2013. P. III-187 – 192. ( ISSN: 1314-071X; )

 • ИНОВАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ НА СУПЕР ВИСОКА СГРАДА. В: Доклади ХIII Международна научна конференция ВСУ’2013; 06- 07 юни 2013; ( Под. ред. В. Стоянов, М. Хамова и Д. Партов), ВСУ, 2013. Стр. III-106- 110. (ISSN: 1314-071X; C- 3 )

Людмила Александрова1, Янко Александров2, Цветко Кирилов3, Ерих Миленов4, Иван Александров5 ; ВСУ „Любен Каравелов”

 • INNOVATIVE DESIGN OF A SUPER TALL BUILDING. In: Proc. ХIV Int. Sci. Conf. VSU’2013, June 6- 7, 2013, Sofia, ( Eds. V. Stoyanov, M. Chamova and D. Partov ), VSU, 2013. P. III-106- 110. (ISSN: 1314-071X; ( C -3 )

Liudmila Aleksandrova, Yanko Aleksandrov, Tsviatko Kirilov, Erich Milenov, Ivan Aleksandrov. Higher School of Civil Engineering Lyuben Karavelov“.

●●●●●●

XII международна научна конференция ВСУ- 2012. ( 7-8 юни 2012 )

XII International Conference VSU’2012; Sofia, ( June 7-8, 2012 )

 

 • ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЛОЩТА НА КОЛЕКТОРНОТО ПОЛЕ КАТО ПРОЦЕНТНО ОТНОШЕНИЕ ОТ ПЛОЩИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПЛАНИРОВЪЧНИ МОДУЛИ И ПОДМОДУЛИ. ( с помещение за шлюз ). В: Доклади ХIII Международна научна конференция ВСУ’2012; 07- 08 юни 2012; ( Под. ред. К. Казаков, Р. Иванов и Д. Партов ),VSU, 2012. Стр. IV- 46- 51. ( ISSN: 1314-071X; )

 • ASSESSMENT OF THE AREA OF THE SOLAR COLLECTOR FIELD AS A PERCENTAGE

 • OF THE AREA OF THE MEDICAL PLANNING MODULES AND SUBMODULES ( with a gateway room ). In: Proc. ХIV Int. Sci. Conf. VSU’2012, June 7-8, 2012, Sofia, ( Eds. K.

Kazakov, R. Ivanov and D. Partov ), VSU, 2012. P. IV- 46- 51. ( ISSN: 1314-071X; )

 

 • ОТНОШЕНИЕ ОТ ПЛОЩИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПЛАНИРОВЪЧНИ МОДУЛИ И ПОДМОДУЛИ ( с помещение за подготовка на болния за операция ( наркозна ). В: Доклади ХIII Международна научна конференция ВСУ’2012; 07- 08 юни 2012; ( Под. ред. К. Казаков, Р. Иванов и Д. Партов ),VSU, 2012. Стр. IV – 52 – 57. ( ISSN: 1314-071X; )

 • ASSESSMENT OF THE AREA OF THE SOLAR COLLECTOR FIELD AS A PERCENTAGE

OF THE AREA OF THE MEDICAL PLANNING MODULES AND SUBMODULES (with an anesthetic room). In: Proc. ХIV Int. Sci. Conf. VSU’2012, June 7-8, 2012, Sofia, ( Eds. K.

Kazakov, R. Ivanov and D. Partov ), VSU, 2012. P. IV – 52 – 57. ( ISSN: 1314-071X; )

●●●●●●

XI международна научна конференция ВСУ- 2011. ( 02-03. юни 2011).

XI International Conference VSU’2011; Sofia, ( June 02-03, 2011 )

 

 • ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КОЛЕКТОРНОТО ПОЛЕ ПРИ ПОДМОДУЛ ЗА 2, 3 И 4 ОПЕРАЦИОННИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА НАРКОЗНА В ОПЕРАЦИОННИЯ БЛОК. В: Доклади ХI Международна научна конференция ВСУ’2011; 02- 03 юни 2011; ( Под. ред. Ц. Ценков и Д. Партов ); VSU, 2011. СТР. III-168 - III-173; ( ISSN: 1314-071X; )

 • 10. SIZING OF THE COLLECTOR FIELD IN MODULES FOR 2, 3 AND 4 OPERATING ROOMS IN CASE OF ABSENCE OF A NARCOSIS ROOM IN THE OPERATING BLOCK. In: Proc. ХI Int. Sci. Conf. VSU’2011, June 02- 03, 2011, ( Editors: Prof. Tsenko Tsenkov and Doncho Partov ); VSU, 2011. Sofia, P. III-168- III-173. ( ISSN: 1314-071X; )

 

 • ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КОЛЕКТОРНОТО ПОЛЕ ПРИ ПОДМОДУЛ ЗА 2, 3 И 4 ОПЕРАЦИОННИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗИЦИОННА В ОПЕРАЦИОННИЯ БЛОК И ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА НАРКОЗНА СТАЯ. В: Доклади ХI Международна научна конференция ВСУ’2011; 02- 03 юни 2011; ( Под. ред. Ц. Ценков и Д. Партов ); VSU, 2011. СТР. III-174- III-179; ( ISSN: 1314-071X; )

 • SIZING OF THE COLLECTOR FIELD IN A SUB-MODULE FOR 2, 3 AND 4 OPERATING ROOMS IN CASE OF ABSENCE OF A CENTRAL STERILIZING ROOM IN THE OPERATING BLOCK AND IN CASE OF PRESENCE OF A NARCOSIS ROOM. In: Proc. ХI Int. Sci. Conf. VSU’2011, June 02- 03, 2011, ( Editors: Prof. Tsenko Tsenkov and Doncho Partov ); VSU, 2011. Sofia, P. III-174- III-179; ( ISSN: 1314-071X; )

 

 • ПАСИВНИ КЪЩИ- ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ. В: Доклади ХI Международна научна конференция ВСУ’2011; 02- 03 юни 2011; ( Под. ред. Ц. Ценков и Д. Партов ); VSU, 2011. СТР. III- 105-110. (ISSN: 1314-071X; ); С= 2).

 • PASSIVE HOUSE – BASIC PRINCIPLES AND TYPICAL EXAMPLES. In: Proc. ХI Int. Sci. Conf. VSU’2011, June 02- 03, 2011, ( Editors: Prof. Tsenko Tsenkov and Doncho Partov ); VSU, 2011. Sofia, P. III- 105-110. ( ISSN: 1314-071X; ); С= 2).

●●●●●●

X международна научна конференция ВСУ- 2010.

X международна научна конференция ВСУ- 2010, ( 03- 04 юни 2010. )

X International Conference VSU’2010; Sofia, June 3- 4, 2010.

 

 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕДНОМЕРНИТЕ ФОРМИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ КОМПОЗИЦИЯТА НА ГРАДСКИ СТРУКТУРИ. В: Доклади Х Международна научна конференция ВСУ’2010; 03 – 04 юни 2010; ( Под. ред. Ц. Ценков и Д. Партов ); VSU, 2010. Стр. III- 55- 60. (ISSN: 1314-071X;)

 • APPLICATION OF ONE-DIMENSIONAL FORMS IN THE BUILDING OF URBAN STRUCTURES. In: Proc. Х Int. Sci. Conf. VSU’2010, June 03-04, 2010, Sofia, ( Editors: Prof. Tsenko Tsenkov and Doncho Partov ); VSU, 2010. P. III- 55- 60. (ISSN: 1314-071X;)

 

 • МЕДИЦИНСКИ” ПЛАНИРОВЪЧНИ МОДУЛИ ЗА ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ И ОПЕРАЦИОННИ БЛОКОВЕ В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ. В: Доклади Х Международна научна конференция ВСУ’2010; 03 – 04 юни 2010; ( Под. ред. Ц. Ценков и Д. Партов ); VSU, 2010. Cтр. III – 49-54; ( ISSN: 1314-071X; )

 • MEDICAL” PLANNING MODULES FOR USE IN OPERATING ROOMS AND OPERATING BLOCKS IN EXTREME SITUATIONS. In: Proc. Х Int. Sci. Conf. VSU’2010, June 03-04, 2010, Sofia, ( Editors: Prof. Tsenko Tsenkov and Doncho Partov ); VSU, 2010. P. III – 49-54; ( ISSN: 1314-071X;)

●●●●●

Бургаски свободен университет; научна конференция с международно участие:

Взаимодействието- теория, практика: ключови проблеми и решения”; ( 24-25 юни 2011.)

 

 • ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КОЛЕКТОРНОТО ПОЛЕ ЗА 2, 3 И 4 ОПЕРАЦИОННИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИОННА В ОПЕРАЦИОННИЯ БЛОК И ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА НАРКОЗНА; стр. 61- 68; том III, (ISBN: 978-954-9370-80-5.)

 • SIZING OF THE COLLECTOR FIELD FOR 2,3 AND 4 OPERATING ROOMS IN CASE OF ABSENCE OF A CENTRAL STERILIZING ROOM AND AN ANESTHETIC ROOM ON THE OPERATING BLOCK, р. 61- 68; VOLUME III, (ISBN: 978-954-9370-80-5.)

 

 • ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА КОЛЕКТОРНОТО ПОЛЕ ПРИ ПОДМОДУЛ ЗА 2, 3 И 4 ОПЕРАЦИОННИ С ДОБАВЯНЕ НА ПОДМОДУЛ НА ПОМЕЩЕНИЯТА НА СЛЕД ОПЕРАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ; стр. 69- 77; том III, (ISBN: 978-954-9370-80-5.)

 • SIZING OF THE COLLECTOR FIELD OF SUB- MODULES FOR 2,3 AND 4 OPERATING ROOMS AND SUB- MODULES FOR POST –OPERATIVE SERVICE, р. 69- 77; VOLUME III, (ISBN: 978-954-9370-80-5.)

●●●●●

Бургаски свободен университет; Научна конференция с международно участие:

Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”. 25-26 юни 2010 г.

 

 • ЕНЕРГОСПЕСТЯBАЩИ КЪЩИ- ПРОБЛЕМИ, ТЪРСЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, стр. 64-71; (ISВN: 978-954-9370-72-0;).

 • ENERGY- SAVING HOUSES- PROBLEMS, RESEARCH, SOLUTIONS, стр. 64-71; (ISВN: 978-954-9370-72-0;).

 

 • ПРЕМЕСТВАЕМИ КЪЩИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И В ЕКСТРЕМАЛНИ СИТУАЦИИ, стр. 72- 79; (ISВN: 978-954-9370-72-0;).

 • MOBILE HOUSES USED IN EXTREME SITUATIONS, стр. 72- 79; (ISВN: 978-954-9370-72-0;).

●●●●●

Екология 2011. Бургас.

Ecology 2011, Sunny Beach, Burgas. 04- 08. 06. 2011.

 

 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИСТЕМИ ЗА СЛЪНЧЕВО ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИ МОДУЛИ И ПОДМОДУЛИ, стр. 214- 233, том 5 част 3; ( ISSN: 1313-2563; )

 • APPLICATION OT ELEMENTS OT SYSTEMS FOR SOLAR HEATING AND HOT WATER SUPPLY IN MEDICAL PLANNING MODULES AND SUBMODULES, P 214-233, VOLUME 5, PART 3, ( ISSN: 1313-2563; )

●●●●●●

Екология 2010. Слънчев бряг. Бургас.

 

 • ЕДИН ПРИМЕР ОТ СВЕТОВНИЯ / ЯПОНСКИЯ / ОПИТ ЗА СЛЪНЧЕВО ОТПОЛЕНИЕ И ГОРЕЩО БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА С ДВУСКАТЕН ПОКРИВ. СТР. 316- 326. (ISSN: 1313-2563;)

 • AN EXAMPLE OF THE INTERNATIONAL ( JAPANES ) EXPERIENCE IN THE AREA OF SOLAR HEATING AND HOT WATER- SUPPLY OF TWO- SROREY BUILDINGS WITH DOUBLE- SPOPE ROOF. P. 316- 326. (ISSN: 1313-2563;)

●●●●●●

СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ

Списание „Инженерни науки”- БАН.

 

 • ОРАЗМЕРЯВАНЕ ПЛОЩИТЕ НА КОЛЕКТОРНОТО ПОЛЕ ПРИ СЛЪНЧЕВО ОТОПЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИОННИЯ БЛОК. / при отсъствие на помещение за наркозна /. Год. XLIX, 2012, № 4, PAGE 36- 47. (ISSN: 1312-5702;), (РИ).

 • ASSESSMENT OF THE AREA OF THE SOLAR COLLECTOR FIELD IN CASE OF SOLAR HEATING OF THE OPERATING BLOCK. ( in case of absence of an anesthetic room ). XLIX, 2012, № 4, PAGE 36- 47. (ISSN: 1312-5702;), (РИ).

 

 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЕКИ ПАНЕЛИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА “МЕДИЦИНСКИ” ПЛАНИРОВЪЧНИ МОДУЛИ В ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ. Год. XLVI, 2009, № 4, PAGE 28- 40. (ISSN: 1312-5702;), (РИ).

 • APPLICATION OF LIGHT PANEL STRUCTURES FOR BUILDING OF MEDICAL PLANNING MODULES IN THE SPACES OF REFRIGERATION CHAMBERS. XLVI, 2009, № 4, PAGE 28- 40. (ISSN: 1312-5702;), (РИ).

●●●●●●

Други.

Приети доклади в чужбина.

International Conference on Sustainable Building Asia SB 13 Seoul. 08 -10 . 07. 2013.

 • SUSTAINABLE SYSTEM FOR SUPER TALL BUILDINGS. ( HARMONIA SKYSCRAPER )

Associate Professor d-r arch. Liudmila Aleksandrova, Professor d-r arch. Yanko Aleksandrov,

Inj. arch. Tsviatko Kirilov, Erich Milenov - student, Ivan Aleksandrov – student; Bulgaria,

Higher School of Civil Engineering Lyuben Karavelov – Sofia 1326, Souhodolska street 175.

●●●●●●

ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ

 • Людмила Александрова. Патент за изобретение № 65791, издаден на 22.03.2011. КЪЩА С ВГРАДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЛЪНЧЕВО ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЕЩО БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

 

 

Inventor:

ALEKSANDROVA LYUDMILA [BG]

Applicant:

ALEKSANDROVA LYUDMILA [BG]

CPC:

Y02E10/40

IPC:

F24J2/00
(IPC1-7): F24J2/00

Publication info:

BG109077 (A)
2005-06-30
BG65791 (B1)
2009-11-30

 

Проекти, финансирани от ВСУ ( МОН )

 • Людмила Александрова. „Архитектурно- строителни средства, предизвикващи психически комфорт“, ( 2013- 2014; Д- 1 бр., С- 2 БР. ); докторант арх. Пламен Генов.

 • Lyudmila Aleksandrova. ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION MEANS CAUSING MENTAL COMFORT.2013- 2014. Arch. Plamen Genov.

 

 • Людмила Александрова. „Архитектура на психиатричните заведения в глобалното общество“. 2015. ( Д- 1 бр. С- 3 бр. ); докторант арх. Пламен Генов.

 • Lyudmila Aleksandrova. „ARCHITECTURE OF PSYCHIATRIC ESTABLISHMENTS IN GLOBAL SOCIETY.“ 2015-2016. Arch. Plamen Genov.

●●●●●●

 • АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ. КОНЦЕПТУАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ДИЗАЙН.

 • Номинации- финалисти на световни конкурси за небостъргачи:

 

 • 1. Финалист- № 100000607; HONG KONG ARCOLOGY SKYSCRAPER- 2013; superskyscrapers.com;

 • 2. Финалист - № 1000001023; BAMBOO SKYSCRAPER SINGAPOORE- 2014; superskyscrapers.com;

 • 3. Финалист № 1000001157; LONDON ORGANIC SKYSCRAPER – 2014; superskyscrapers.com;

 • 4. Финалист № 1000001476; ELEVATOR ANNUAL- 2014; superskyscrapers.com;

 • 5. Финалист № 1000001495; TORONTO- VELODROM SUPERSKYSCRAPERS - 2015; superskyscrapers.com;

 • 6. Кун Мин- Китай, проект, отличен от Журито на световния конкурс „ХОЛЦИМ”- 2014, организиран от едноименната фирма със седалище в Швейцария за всички континенти, в това число и за Югоизточна Азия; със сертификат за иновационно решение, удоволетворяващо високите изисквания на заданието на конкурса.

 • 7. Финалист № 1000001600. Competition for Steel City: Container Skyscraper - MUMBAI. 2015.

 • 7. НЕБОСТЪРГАЧ ОТ КОНТЕЙНЕРИ, МУМБАЙ- ИНДИЯ- 2015.

●●●●●●

Други публикации

Д-1. СПИСАНИЕ „АРХИТЕКТУРА“

 • Людмила Александрова, Янко Александров. Списание „Архитектура“- брой 1 / 2015, стр. 44 – 46. „Концептуален иновационен дизайн на сгради“;

 • Людмила Александрова, Янко Александров. Списание „Архитектура“- брой 3 / 2015, стр. 56, 57. „Концептуален иновационен дизайн от бамбук“.

 • Списание „Архитектура“- брой 5 / 2015, стр. 56- 61. Концептуален иновационен дизайн на сгради. доц. д-р aрх. Людмила Александрова, проф. д-р aрх. Янко Александров

Небостъргач с променлива фасадна обвивка.

Океански небостъргачи за отдих, представляващи преместваеми острови, изпълнени от плаващи модули при нулево потребление на енергия и пълен комфорт на обитаване.“

 

Д-2. ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ; ПУБЛИКАЦИИ.

 

 • 30.04.2014 г. - брой 4. „Колектив ва ВСУ „Любен Каравелов“ отново е финалист в световен конкурс за небостъргачи“; стр. 1.

доцент д-р арх. Людмила Александрова, проф. д-р арх. Янко Александров, студенти: Мустафа Хасан и Мустафа Мурад.

 • 01.08.2014 г.- брой 7; „Финалист.“ стр. 4. Finalists. „London Organic Skyscraper.“

Liudmila Aleksandrova, Yanko Aleksandrov, Dobri Dinev, Ivan Aleksandrov.

 • 19.12.2014 г. бр. 12. „Финалист в световен архитектурен конкурс“. Стр.4.

Elevator annual“- 2014. Liudmila Aleksandrova, Yanko Aleksandrov, Юрас Ейсакс, Рига.

 • 30.01.2015 г .- брой 1; „Нolcimawards for sustainable construction. Certificate of Participation 2014.

A green bamboo high-rise hotel- The Green Dragon of Kunming, Kunming, China.“ Стр.4,5.

Liudmila Aleksandrova, Yanko Aleksandrov, Viktor Kostadinov.

 • 28.02.2015- брой 2; „Световен конкурс за плаващи небостъргачи“, стр. 8.

Впечатляващо участие на ВСУ „Любен Каравелов“ в световен архитектурен конкурс за плаващи небостъргачи“. Стр.8.

 • 31.03.2015- брой 3; „Едно оригинално решение за високи сгради, обслужвани с панорамни асансьори. „Elevator annual“- 2014. Конкурсен проект № 1000001360. Стр. 3,4. Liudmila Aleksandrova, Yanko Aleksandrov, Юрас Ейсакс, Рига.

Д- 3.

 1. СТРОИТЕЛ“ , ПЕТЪК 01 ЮНИ 2012 Г. , СТР. 25;

ПАСИВНИ КЪЩИ- ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА, ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ, ИВЕТА ИВАНОВА, ЦВЕТЕЛИНА КУМАНОВА; ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, СОФИЯ;

 1. СТРОИТЕЛ“, ПЕТЪК 07 МАРТ 2014 Г. СТР. 26.

ИНОВАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ НА СУПЕР ВИСОКА СГРАДА.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА, ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ, ЦВЕТКО КИРИЛОВ, ЕРИХ МИЛЕНОВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВ; ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“.

●●●●●●

4.1. Участие в изложби у нас

- Пролетен дизайн-2016. Съюз на архитектите в България. 20.05- 03.06. 2016.

 • Световно триенале на архитектурата- май 2015, София;

 • Участие в изложба на проекти за архитектурни награди „АРХИНОВА“-2015.

 • Участие в изложба на архитектурни проекти на VELUX-2016.

 

4.2. Участие в изложби в чужбина

4.3. Получени награди и отличия у нас

 • VELUX-2016. Резултати от конкурса за архитектурни проекти Животворна светлина 2016-та. „Специална награда получава проектът на доц. д-р арх. Людмила Александрова, проф. д-р арх. Янко Александров и студентите Тугай Янчън и Кристиян Савов, „Училища за Африка“ с иновативното предложение за осветяване чрез енергиен купол на училища в Африка.“

 • Пролетен дизайн-2016. Съюз на архитектите в България. 20.05- 03.06. 2016. Награда за отлично представяне.

 • Световно триенале на архитектурата- май 2015; награда на Института Сервантес, сребърен медал и диплома. Председател на журито: акад. арх. Г. Стоилов;

 • Архитектурни награди „АРХИНОВА - 2015“. Награда специална за футуристичен архитектурен подход и иновативно конструктивно и техническо решение. София, 29.10.2015. Председател на журито: арх. Пламен Братков.

●●●●●●

 • 3. Учебници и учебни помагала на хартиен и електронен носител

 • 3.1. Учебници

 • ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. ЧАСТ 1. НИСКОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. 2016. ISBN: 978-954-331-067-8.

 • 3.2. Учебни помагала

 • Александрова Л., Александров Я., „Учебно помагало по основи на архитектурната композиция“, част 1, ВСУ „Л. Каравелов",София, 2009, 9 с. (УП)

●●●●●●

ПУБЛИКАЦИИ В IJITEE- ИНДИЯ: ( GOOGLE SCHOLAR )

 • Lyudmila Aleksandrova

 • Materials and Surrounding Structures for Implementation of "Medical" Modules In Extreme Situations; In: IJITEE; Volume-6; Issue 4: Published on September 10, 2016, Р. 5-14. ISSN:  2278-3075 (Online); Published By: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication Pvt. Ltd

●●●●●●

ПУБЛИКАЦИИ В IJITEE- ИНДИЯ: ( GOOGLE SCHOLAR )

 • Lyudmila Aleksandrova

 • Passive Solar Heating and Hot Water Supply for Medical Purposes in Extreme Situations. In: Volume-6; Issue 3: Published on August 10, 2016;

P. 35-37. ISSN:  2278-3075 (Online); Published By: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication Pvt. Ltd

●●●●●●

Part of the GRANTED PATENTS FOR INVENTIONS

Published in numbers of official gazette Patent abstracts of Bulgaria

 1. HORIZONTAL CONNECTION BETWEEN LAMINAR PANELS, BG 11/2001, P. 69, WITH ALEKSANDROV YANKO.

 2. WALL PREFABLICATED PANEL, CONNECTION BETWEEN PANELS AND WALL, BG 10/ 2001, P.69, WITH ALEKSANDROV YANKO.

 3. ENERGOACTIV SURROUNDING WALL, BG 7/2001, P.61, WITH ALEKSANDROV YANKO.

 4. ENERGY-ACTIVE SURROUNDING WALL, BG 5/2001, P. 72, WITH ALEKSANDROV YANKO.

 5. SYSTEM FOR THE HEATING OF A BUILDING, BG 5/2001, P.73, WITH ALEKSANDROV YANKO.

 6. CONNECTION BETWEEN PREFABRICATED PANELS OF THE GROOVE AND TONGUE TYPE. BG 9/2000, P. 34, WITH ALEKSANDROV YANKO.

 7. INSTALLATION FOR BUILDING SOLAR HEATING, BG 8/2000, P. 39, WITH ALEKSANDROV YANKO.

 8. BUILDING COMPONENT AND METHOD FOR BUILDING OF ONE-STOREYED BUILDINGS USING THIS COMPONENT, BG 2/1999, P. 32, WITH ALEKSANDROV YANKO.

●●●●●●

 

8 0.010

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...