en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Учебен отдел Академичен календар Разпис на учебните занятия Графици за изпити Полезна информация Съобщения
Затваряне Отдел "Специализирана администрация" Научноизследователска дейност Учебна дейност Компютърно-информационен комплекс Библиотека Лабораторно-изследователски комплекс Център за професионално обучение Кариерен център
Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел "Студентски общежития и стол" Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП)
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Академичен календар

Изтeгляне на pdf файл:

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВСУ “Л. КАРАВЕЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 год.

Академичният календар във ВСУ започва в средата на септември и е съставен от два семестъра: зимен и летен. Двата семестъра са с продължителност от 15 седмици, а след това се отделя време за заверка на семестъра. След учебните занятия следва изпитна и поправителна сесия. Учебната практика е различна за отделните курсове и се провежда през лятото. Всяка учебна година има три ваканции – коледно-новогодишна, великденска и лятна.

Академичен календар за учебната 2016/2017 година

Редовно обучение
Всички специалности и курсове с изкл. на последните семестри от обучението

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Откриване на учебната 2016/2017 година 19.09.2016 (понеделник)
Учебни занятия 19.09.2016 – 06.01.2017
Коледно–новогодишна ваканция 24.12.2016 – 02.01.2017
Заверка на семестъра до първия насрочен изпит
Изпитна сесия 09.01.2017 – 03.02.2017
Поправителна сесия съгласно обявен годишен график
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия 06.02.2017 – 19.05.2017
Великденска ваканция съгласно решение на Министерски съвет на Р. България
Заверка на семестъра 22.05.2017 – 26.05.2017
Изпитна сесия 29.05.2017 – 23.06.2017
Учебна практика виж по-долу
Поправителна сесия виж по-долу
ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

след последния ден на завършване на поправителната сесия

Последен семестър на ОКС „Бакалавър“ (ССС и САСС)

Учебни занятия 06.02.2017 – 17.03.2017
Заверка на семестъра 20.03.2017 – 24.03.2017
Изпитна сесия 27.03.2017 – 13.04.2017
Поправителна сесия 24.04.2017 – 19.05.2017 и съгласно обявен годишен график
Дипломно проектиране и защити 29.05.2017 – 28.07.2017

Последен семестър на ОКС „Магистър“ (спец. „Архитектура“)

Дипломно проектиране и защити 07.11.2016 – 24.02.2017

УЧЕБНА ПРАКТИКА        

I курс (ССС, СИ и СМ) Геодезия и инженерна геология 12.06.2017 – 21.06.2017
I курс (САСС и Арх.) Рисуване 19.06.2017 – 23.06. 2017
I курс (САСС и Арх.) Геодезия 26.06.2017 – 30.06. 2017
I курс (Арх.) и II курс (САСС) Сградостроителство 03.07.2017 – 07.07. 2017
III курс (Арх.) История на балканската архитектура 26.06.2017 – 30.06. 2017
III курс (Арх.) Градоустройство 03.07.2017 – 07.07. 2017
III курс (САСС) Стаж в строителна фирма (80 часа) 10.07.2017 – 21.07.2017
III курс (ССС, СИ и СМ) Стаж в строителна фирма (120 часа) 10.07.2017 – 28.07.2017
IV курс (Арх.) Архитектурни комплекси и ансамбли 26.06.2017 – 30.06. 2017
IV курс (Арх.) Стаж в проектантско бюро 17.07.2017 – 28.07. 2017
IV курс (САСС) Предпроектни проучвания 02.05.2017 – 12.05.2017

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

I, II и III курс (ССС, СИ и СМ) 22.06.2017 – 07.07.2017 и съгласно обявен годишен график
IV курс (ССС, СИ и СМ) 24.04.2017 – 19.05.2017 и съгласно обявен годишен график
I, III курс (Арх.) 10.07.2017 – 21.07.2017 и съгласно обявен годишен график
II, V курс (Арх.) 26.06.2017 – 07.07.2017 и съгласно обявен годишен график
IV курс (Арх.) и III курс (СAСС) 03.07.2017 – 14.07.2017 и съгласно обявен годишен график
II курс (СAСС) 26.06.2017 – 30.06.2017, 10.07.2017 – 14.07.2017 и съгласно обявен годишен график
IV курс (СAСС) 03.04.2017 – 28.04.2017 и съгласно обявен годишен график

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ОКС „бакалавър“

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР  
Присъствени учебни занятия 17.10.2016 – 04.11.2016
Изпитни сесии съгласно обявен годишен график
   
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Присъствени учебни занятия 16.01.2017 – 03.02.2017
Изпитни сесии  съгласно обявен годишен график
   
   
ЗА ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ
Дипломно проектиране и защити 29.05.2017 – 28.07.2017

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ (ОКС „магистър“)
Всички специалности и курсове с изкл. спец. „Опазване на архитектурното наследство“

I курс на ОКС „магистър“ след бакалавър“ или „магистър“
Присъствени учебни занятия I семестър (1) 07.11.2016 – 18.11.2016
Присъствени учебни занятия I семестър (2) 13.02.2017 – 24.02.2017
Присъствени учебни занятия II семестър (1)

3-13 април 2017 - СК

18-29 април 2017 - УИП, ТУС

Присъствени учебни занятия II семестър (2)  юни 2017
Изпитни сесии  съгласно обявен график
II курс на ОКС „магистър“ след бакалавър“ или „магистър“
Дипломно проектиране и защити 21.11.2016 – 24.02.2017

 

Използвани съкращения на специалностите:

Арх. - специалност „Архитектура“
САСС - специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“
ССС - специалност „Строителство на сгради и съоръжения“
СИ - специалност „Строително инженерство“
СМ - специалност „Строителен мениджмънт“

 

 

270 0.098